Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji stanowi początkową fazę istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstaje w momencie zawarcia umowy spółki z o.o. i istnieje do momentu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może działać w obrocie gospodarczym na takich samych zasadach jak właściwa spółka z o.o. Może zatem zawierać umowy, nabywać lub sprzedać towary i usługi, a także kupować nieruchomości, zatrudniać i zwalniać pracowników oraz wytaczać procesy sądowe i być sądzoną.
Spółka w organizacji nie ma możliwości zbywania udziałów, natomiast w spółce z o.o. jest taka możliwość.

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy właściwą spółką z o.o., a spółką w organizacji są zasady jej reprezentacji. Spółka właściwa jest reprezentowana przez Zarząd bądź prokurenta. Spółka w organizacji z kolei reprezentowana jest przez Zarząd. Dodatkowo może ją reprezentować specjalny pełnomocnik, np. w okresie kiedy Zarząd nie zostanie jeszcze powołany.

Co to są spółki jednoosobowe?

Funkcjonowanie spółek jednoosobowych bardzo często jest podważane, ponieważ wypacza to idei spółki, która powinna opierać na współdziałaniu.

Odpowiedź odnajdziemy w kodeksie spółek handlowych, który jasno określi, iż spółka jednoosobowa jest spółką kapitałową, w której wszystkie udziały bądź akcje należą do jednego wspólnika bądź akcjonariusza.

Czy możliwe jest jednak funkcjonowanie jednoosobowej spółki osobowej?
Co do zasady takiej możliwości nie ma, jednak w niektórych przypadkach spółka partnerska może stać się spółką jednoosobową na jeden rok licząc od dnia w którym w spółce pozostał jeden wspólnik – partner.

W spółce jednoosobowej wszystkie uprawnienia które przysługują zgromadzeniu wspólników wykonuje jedyny wspólnik. Wspólnik nie zastępuje jednak organu, a jedynie posiada jego prawa.

Zarząd w spółce z o.o.

Zadaniem Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie jej spraw, a także jej reprezentacja. Jego członków powołuje się, jak i odwołuje uchwałą wspólników.

Kompetencje członków Zarządu zawarte są w przepisach prawa, w umowie spółki z o.o., a także w jej ewentualnym regulaminie.

Mandat członka Zarządu wygasa w dniu odbycia się Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy. Umowa spółki może jednak zakładać okres innej kadencji.

Sprawowanie tej funkcji jest bardzo odpowiedzialne. Członkowie Zarządu podlegają bowiem różnego typu odpowiedzialności między innymi cywilnej i karnej, odpowiedzialności wobec ZUS, odpowiedzialności podatkowej oraz odpowiedzialności szczególnej wskazywanej w wielu innych ustawach.

Ważne jest również iż w przypadku gdy egzekucja należności z majątku spółki z o.o. okaże się bezskuteczna wówczas to właśnie członkowie Zarządu będą odpowiadać za zobowiązania wobec wierzycieli.

Poznaj też prawa wspólników w spółce z o.o. -> KLIK

Co to jest PKD?

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej czyli umownie przyjęty i hierarchicznie uporządkowany podział rodzajów działalności gospodarczej, którą realizują podmioty gospodarcze. Ustala on symbole, nazwy i zakres zgrupowań klasyfikacyjnych na pięciu poziomach:

 • sekcji,
 • podsekcji,  
 • działów,
 • klas,  
 • podklas. 

PKD znajduje zastosowanie jako:

  • klasyfikacja podmiotów gospodarczych na potrzeby krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej,
  • przedstawienie struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
  • zestawienie dynamicznych szeregów na potrzeby analizy ekonomicznej rozwoju gospodarczego,
  • zestawienie informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

PKD dzieli się na 21 sekcji:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F – budownictwo,
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J – informacja i komunikacja,
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P – edukacja,
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.

PKD

Prawa wspólnika w spółce z o.o.

Wspólnicy tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w większości przypadków skupiają się na swoich obowiązkach, których wypełnianie jest konieczne, aby spółka mogła prawidłowo funkcjonować. Należy jednak zdać sobie sprawę, iż będąc wspólnikiem spółki z o.o. przede wszystkim posiadamy szereg uprawnień. Prawa te dzielimy na prawa majątkowe oraz niemajątkowe zwane też prawami korporacyjnymi.

Do praw korporacyjnych zaliczamy:
-prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników,
-prawo do głosu,
-prawo do indywidualnej kontroli,
-prawo do żądania wyłączenia innego wspólnika ze spółki przez sąd z ważnych przyczyn,
-prawo do rozwiązania spółki przez rząd,
-prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

Prawa majątkowe to między innymi:
-prawo do dywidendy,
-prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
-prawo pierwszeństwa poboru.

Czy najprostsza umowa spółki z o.o. jest wystarczająca?

Na umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością koniecznie muszą znaleźć się takie elementy jak:
-firma i siedziba spółki,
-przedmiot jej działalności,
-wysokość kapitału zakładowego,
-stwierdzenie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
-liczba oraz wartość nominalna udziałów poszczególnych wspólników,
-czas trwania o ile zakładamy, iż spółka ma ograniczony czas działalności.

Wielu potencjalnych przedsiębiorców często pyta nas czy umowa na której zawrzemy tylko te podstawowe informacje jest wystarczająca. Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najprostsza forma umowy zapewne wystarczy. Jeżeli jednak chodzi o spółki z większą ilością wspólników wówczas lepiej zadbać o szczegółowe zapisy, do których będzie można się odnieść w przypadku wystąpienia pomiędzy nimi jakichkolwiek konfliktów.

Osobiste uprawnienia w spółce z o.o.

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania spółek kapitałowych jest to, że każdy ze wspólników powinien być traktowany w sposób równy w tych samych sytuacjach. Nie znaczy to jednak że każdemu wspólnikowi przysługują te same prawa. W znacznej mierze na przywileje wspólników wpływa liczba ich udziałów w kapitale zakładowym.

Zróżnicować prawa wspólników w spółce z o.o. można na dwa sposoby. Pierwszy z nich stanowi ustanowienie części udziałów jako udziały uprzywilejowane. Innym sposobem jest przyznanie konkretnym wspólnikom uprawnień osobistych.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za osobiste uprawnienia wspólników uznać można prawo do zwiększonej dywidendy, do powoływania członków organów spółki, do zwoływania zgromadzenia wspólników, posiedzeń rady nadzorczej bądź zarządu, prawo pierwszeństwa w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz prawo do umorzenia udziałów w kapitale zakładowym.

Sporządzanie umowy spółki z o.o.

Obowiązek sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jej wspólników. Jeśli chcą oni powołać do życia nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności powinni zająć się opracowaniem jej umowy, która musi zostać przygotowana jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis spółki z KRS.

Dokument ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, jednak jego przygotowanie bynajmniej nie leży po stronie notariusza. Notariusz jako osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest poświadczenie, że umowa zawiera przepisy zgodne  z prawem, nie powinna jej przygotowywać. Po pierwsze zadanie to wykracza poza zakres obowiązków notariusza, tak samo jak wyjaśnianie wspólnikom niezrozumiałych kwestii czy doradztwo, po drugie nie może on narzucać lub sugerować wspólnikom treści ich oświadczenia woli.

W praktyce wspólnicy bardzo rzadko decydują się na samodzielne opracowanie tego dokumentu ze względu na znikomą wiedzę oraz brak doświadczenia. Najczęściej w celu sporządzenia umowy podejmują współpracę z doradcą, prawnikiem lub firmą, która specjalizuje się w tym zakresie. Jest to rozwiązanie, które zapewnia przedsiębiorcom dostęp do profesjonalnych porad i wskazówek oraz daje gwarancję, że zostanie ona sporządzona we właściwy sposób.

W przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem systemu online przedsiębiorcy korzystają z gotowego wzorca umowy, który tylko wypełniają odpowiednimi danymi. Jest to jedyny sposób na ominięcie konieczności sporządzania umowy w formie aktu notarialnego, należy jednak pamiętać, że umowa w tej formie jest znacznie mniej elastyczna niż tradycyjna.

Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi regulować składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunek jest jeden – spółka musi być wieloosobowa. Z tego powodu założyciele bardzo często decydują się powierzyć jeden udział innej osobie. Tym sposobem chcę obniżyć swoje koszty. Jednocześnie chcę jednak w jak najmniejszym stopniu zachować styczność swojego wspólnika ze spółką.
Wiele osób mylnie twierdzi, że każdy wspólnik ma obowiązek nie tylko wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, ale również wyrównać brakujące wartości aportu, dokonywać dopłaty i dostarczać spółce powtarzające się aporty niepieniężne.

Tymczasem jedynym i bezwzględnym obowiązkiem wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie umówionego wkładu. Wszelkie pozostałe obowiązki mają charakter opcjonalny.

Zobacz też: Kapitał własny w spółce z o.o.

7 sposobów na sprawdzenie kontrahenta

Sprawdzanie swoich kontrahentów stanowi bardzo istotny element rozsądnego prowadzenia działalności gospodarczej. Warto sprawdzać z kim ma się do czynienia ponieważ nigdy nie wiemy czy nasza reputacja nie ucierpi na współpracy, czy dana firma faktycznie istnieje i kto nią zarządza. Jest to istotne jeśli zależy nam na tym aby zminimalizować ryzyko, że kontrahent nie dokona zapłaty za wyświadczoną mu usługę czy zakupiony u nas towar, a my zostaniemy z nieopłaconą fakturą, od której będziemy musieli zapłacić podatek.

Samodzielnie możemy sprawić kontrahenta aż na 7 różnych sposobów, co pozwala skutecznie wykryć wszelkie nieprawidłowości i uchronić przed niekorzystną współpracą.

1.KRS – jeśli kontrahent działa jako spółka kapitałowa, w KRS znajdziemy o nim najważniejsze informacje – adres, dane, zakres PKD i wiele innych.
2. CEIDG – jeśli kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność, jego oznaczenie, adres, informacje o posiadanych licencjach czy przedmiocie działalności uzyskamy w CEIDG.
3. US I ZUS – na zgodą kontrahenta możemy uzyskać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o ewentualnych zaległościach.
4. Księgi wieczyste – w nich sprawdzimy stan nieruchomości kontrahenta.
5. Biura Informacji Gospodarczej – za ich pośrednictwem możemy dowiedzieć się czy kontrahent znajduje się na liście dłużników.
6. Rekomendacje – warto skontaktować się z klientami kontrahenta i poprosić o informacje.
7. W internecie znajdziemy opinie, informacje prasowe oraz profile społecznościowe kontrahenta.