Sporządzanie umowy spółki z o.o.

Obowiązek sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jej wspólników. Jeśli chcą oni powołać do życia nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności powinni zająć się opracowaniem jej umowy, która musi zostać przygotowana jeszcze przed złożeniem wniosku o wpis spółki z KRS.

Dokument ten musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, jednak jego przygotowanie bynajmniej nie leży po stronie notariusza. Notariusz jako osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest poświadczenie, że umowa zawiera przepisy zgodne  z prawem, nie powinna jej przygotowywać. Po pierwsze zadanie to wykracza poza zakres obowiązków notariusza, tak samo jak wyjaśnianie wspólnikom niezrozumiałych kwestii czy doradztwo, po drugie nie może on narzucać lub sugerować wspólnikom treści ich oświadczenia woli.

W praktyce wspólnicy bardzo rzadko decydują się na samodzielne opracowanie tego dokumentu ze względu na znikomą wiedzę oraz brak doświadczenia. Najczęściej w celu sporządzenia umowy podejmują współpracę z doradcą, prawnikiem lub firmą, która specjalizuje się w tym zakresie. Jest to rozwiązanie, które zapewnia przedsiębiorcom dostęp do profesjonalnych porad i wskazówek oraz daje gwarancję, że zostanie ona sporządzona we właściwy sposób.

W przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem systemu online przedsiębiorcy korzystają z gotowego wzorca umowy, który tylko wypełniają odpowiednimi danymi. Jest to jedyny sposób na ominięcie konieczności sporządzania umowy w formie aktu notarialnego, należy jednak pamiętać, że umowa w tej formie jest znacznie mniej elastyczna niż tradycyjna.

Jakie obowiązki ma wspólnik spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi regulować składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunek jest jeden – spółka musi być wieloosobowa. Z tego powodu założyciele bardzo często decydują się powierzyć jeden udział innej osobie. Tym sposobem chcę obniżyć swoje koszty. Jednocześnie chcę jednak w jak najmniejszym stopniu zachować styczność swojego wspólnika ze spółką.
Wiele osób mylnie twierdzi, że każdy wspólnik ma obowiązek nie tylko wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, ale również wyrównać brakujące wartości aportu, dokonywać dopłaty i dostarczać spółce powtarzające się aporty niepieniężne.

Tymczasem jedynym i bezwzględnym obowiązkiem wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie umówionego wkładu. Wszelkie pozostałe obowiązki mają charakter opcjonalny.

Zobacz też: Kapitał własny w spółce z o.o.

7 sposobów na sprawdzenie kontrahenta

Sprawdzanie swoich kontrahentów stanowi bardzo istotny element rozsądnego prowadzenia działalności gospodarczej. Warto sprawdzać z kim ma się do czynienia ponieważ nigdy nie wiemy czy nasza reputacja nie ucierpi na współpracy, czy dana firma faktycznie istnieje i kto nią zarządza. Jest to istotne jeśli zależy nam na tym aby zminimalizować ryzyko, że kontrahent nie dokona zapłaty za wyświadczoną mu usługę czy zakupiony u nas towar, a my zostaniemy z nieopłaconą fakturą, od której będziemy musieli zapłacić podatek.

Samodzielnie możemy sprawić kontrahenta aż na 7 różnych sposobów, co pozwala skutecznie wykryć wszelkie nieprawidłowości i uchronić przed niekorzystną współpracą.

1.KRS – jeśli kontrahent działa jako spółka kapitałowa, w KRS znajdziemy o nim najważniejsze informacje – adres, dane, zakres PKD i wiele innych.
2. CEIDG – jeśli kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność, jego oznaczenie, adres, informacje o posiadanych licencjach czy przedmiocie działalności uzyskamy w CEIDG.
3. US I ZUS – na zgodą kontrahenta możemy uzyskać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o ewentualnych zaległościach.
4. Księgi wieczyste – w nich sprawdzimy stan nieruchomości kontrahenta.
5. Biura Informacji Gospodarczej – za ich pośrednictwem możemy dowiedzieć się czy kontrahent znajduje się na liście dłużników.
6. Rekomendacje – warto skontaktować się z klientami kontrahenta i poprosić o informacje.
7. W internecie znajdziemy opinie, informacje prasowe oraz profile społecznościowe kontrahenta.

Podmiot gospodarczy

Podmiotem gospodarczym nazywamy każdego uczestnika biorącego udział w procesach gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Pojęcie „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Jego celem było określenie każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

W związku z rozpoczęciem procesu akcesji do Unii Europejskiej w latach 90. nastąpiła konieczność przetłumaczenia polskich ustaw na języki państw UE. Termin podmiot gospodarczy był często nieprzetłumaczalny inaczej niż metodą opisową.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku zamieniła termin podmiot gospodarczy pojęciem przedsiębiorca.

Reprezentacja z jednoosobowej spółce z o.o. w organizacji

Często przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie firmy w postaci jednoosobowej spółki z o.o.

Kodeks Spółek Handlowych jasno określa, że spółkę w organizacji reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Tylko te osoby mogą składać oświadczenia woli w imieniu spółki.

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik nie ma możliwości tego typu reprezentacji – nie może reprezentować ani jako członek zarządu ani jako pełnomocnik.

Jakie prawa ma wspólnik jednoosobowej spółki ?
1. może powołać w spółce zarząd i rzecz jasna do zarządu musi powołać osoby (osobę) trzecie;
2. może też udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w organizacji innej osobie, działając w charakterze zgromadzenia wspólników tej spółki;

Spółki występujące w Polsce

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek. Ich podział opiera się na przepisach prawnych zawartych w 2 kodeksach: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych.  

Kodeks Cywilny reguluje działalność spółek cywilnych. Procesu ich rejestracji dokonuje się w Urzędzie Gminy. Spółki te cechuje brak własnego majątku. Majątek przedsiębiorstwa składa się z majątku wspólników. Wspólnicy biorą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulują działalność spółek handlowych, do których zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną. Każda z nich ma swoje unikalne cechy. Dodatkowo spółki handlowe dzieli się na kapitałowe i osobowe.  

Spółki jawna charakteryzuje się pełną odpowiedzialnością majątkową wspólników, występowaniem majątku spółki, oraz nazwiskiem przynajmniej jednego wspólnika w nazwie. Spółkę partnerską charakteryzuję fakt że, mogą ją tworzyć tylko osoby wykonujące wolne zawody. Występowanie dwóch rodzajów wspólników; komandytariuszy i komplementariuszy to cecha spółki komandytowej. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej występują akcjonariusze czyli wspólnicy którzy zakupili akcje oraz komplementariusze zajmujący się prowadzeniem firmy. Opisane powyżej formy działalności gospodarczej to spółki osobowe.

Oprócz spółek osobowych występują spółki kapitałowe, do których należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Spółki te posiadają osobowość prawną, dlatego działają przez swoje organy. W spółce z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych, musi być on wniesiony przez wspólników spółki. W spółce akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych, który składa się z wkładów założycieli. Cechą charakterystyczną spółek kapitałowych jest ograniczona odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za ich zobowiązania.

Rejestracja spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wiąże się z ogromnymi korzyściami, które stanowią między innymi osobowość prawna, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników-akcjonariuszy za zobowiązania zaciągane przez spółkę.
Jak założyć spółkę akcyjną?
Po pierwsze należy ustanowić statut spółki czyli dokument, w którym muszą znaleźć się następujące informacje:
-firma i siedziba spółki,
-przedmiot działalności spółki,
-czas trwania spółki,
-wysokość kapitału zakładowego,
-wartość nominalną akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
-ilość poszczególnych rodzajów akcji,
-imiona i nazwiska akcjonariuszy,
-liczbę członków zarządu i rady nadzorczej,
-pismo do ogłoszeń.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinien wynosić nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Kapitałem mogą być zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne tzw. aport.

Wspólnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. Należy zrobić to nie później niż 6 miesięcy po ustanowieniu statutu. Ewidencja spółki akcyjnej wymaga złożenia dokumentów takich jak statut, akt notarialny o zawiązaniu spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane wpłaty oraz akcje zostały uregulowane, dowód wpłaty na akcje, dokument stwierdzający ustanowienie organów, zezwolenie bądź dowód zatwierdzenia statutu.

Zawieszenie spółki cywilnej

Aby zawiesić działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej należy przede wszystkim uzyskać zgodę wszystkich wspólników. Muszą oni złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. O zawieszeniu należy powiadomić również Krajowy Rejestr Sądowy. Jednakże jeżeli w przeciągu kolejnych 24 miesięcy do KRS nie wpłynie wniosek dotyczący wznowienia działalności wówczas spółka zostanie z niego wykreślona.

Kolejnym warunkiem, który musi spełnić spółka, aby zawiesić swoją działalność jest brak pracowników. Jeżeli takowi są zatrudnieni wówczas zawieszenie jest niemożliwe, chyba że pracują na podstawie umów cywilnoprawnych wówczas okres zaprzestania działalności trwać może od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy.

Wspólnik po zawieszeniu spółki nie może wykonywać czynności w ramach których osiągałby bieżące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma prawo jednak przyjmować należności, a także wykonywać czynności związane z działalnością spółki ale dotyczące okresu sprzed jej zawieszenia. Jego obowiązkiem jest regulacja zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności.

Odpowiedzialność w spółce partnerskiej

Spółka partnerska to podmiot gospodarczy, który otwierany jest w celu wykonywania wolnego zawodu. W ramach takiej spółki działać mogą zatem adwokaci, lekarze, radcy prawni, architekci, inżynierowie budowlani, maklerzy giełdowi, księgowi, pielęgniarki, weterynarze, aptekarze, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi, dentyści, notariusze, położne oraz tłumacze przysięgli.

Odpowiedzialność spółki partnerskiej znacznie różni się od pozostałych podmiotów gospodarczych. Partnerzy nie ponoszą bowiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pozostałych wspólników. Odpowiedzialność partnera nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie własnych działań, ale również działań i zaniechań osoby pracującej w spółce, która podlega jej kierownictwu.

Co ważne, w umowie spółki można wskazać partnerów, którzy będą ponosili pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę nie będące wynikiem wykonywania wolnych zawodów. W przypadku braku jej określenia odpowiedzialność ta zostanie podzielona solidarnie pomiędzy wszystkich wspólników.

Niższe składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców!

W 2018 roku rząd postanowił wesprzeć mikroprzedsiębiorców i dać im szansę na rozwój, który przez obowiązek wprowadzania wysokich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych był mocno ograniczony.
Wraz z nadejściem 1 stycznia przedsiębiorcy rozpoczynający swoją aktywność na rynku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej będą zwolnieni z uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Przez kolejne 2 lata będą uprawnieni do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS.
Dodatkowe zmiany, które szczególnie szczególnie ucieszą osoby prowadzące mikroprzedsiębiorstwa to stałe zmniejszenie składek ZUS dla przedsiębiorców z sektora usług, których miesięczny przychód będzie nie większy niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zmiana została przewidziana dla przedsiębiorstw, których dochód nie przekracza 60 000 zł rocznie.
Ponadto przedsiębiorcy, których zysk miesięczny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia nie będą posiadali obowiązku rejestracji swojej działalności w CEIDG.

Zobacz także: Zalety prowadzenia działalności gospodarczej