Opcja zawieszenia działalności gospodarczej

Wielu z Państwa zadaje nam pytanie odnośnie tego, jak w Polsce wygląda procedura zawieszenia działalności gospodarczej. W związku z tym, postanowiliśmy nieco przybliżyć ową kwestię.

Opcja zawieszenia spółki przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Wówczas mają możliwość zawieszenia swojej spółki na okres od 1 do 24 miesięcy. Okres zawieszenia rozpoczyna się z dniem, który został wskazany we wniosku o zawieszenie spółki, a kończy się z chwilą złożenia wniosku o wznowienie działalności.

W czasie trwającego zawieszenia spółki, przedsiębiorca nie ma możliwości wykonywania wszelkiego rodzaju zadań związanych z prowadzeniem swojej działalności. W skrócie oznacza to, iż podmiot nie będzie osiągał przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Spółka posiadająca status zawieszonej, przedsiębiorca:
– ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia źródła swoich przychodów,
– ma prawo przyjmować należności z tytułu transakcji powstałych przez zawieszeniem,
– ma prawo zbywania posiadanych środków trwałych oraz wyposażenia,
– ma prawo wykonywać wszelkiego rodzaju obowiązku nałożone przez prawo,
– ma prawo osiągania przychodów finansowych z tytułu działalności sprzed zawieszenia,
– ma obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przez zawieszeniem,
– ma obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych oraz administracyjnych.

Jak zapewne mogą Państwo zauważyć powyżej, zawieszenie działalności w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec kontrahentów i wierzycieli. Z drugiej jednak strony ma on możliwość ściągania należności.

Wniosek o zawieszenie działalności składa się na formularzu KRS-Z62, który następnie należy złożyć do Sądu Gospodarczego, który prowadzony jest przez KRS właściwy ze względu na siedzibę danej spółki.

UWAGA!
Ważne jest, aby do wniosku o zawieszenie spółki dołączyć zaświadczenie odnośnie niezatrudniania pracowników oraz uchwalę odpowiedniego organu spółki o podjęciu decyzji o zawieszeniu działalności.

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Między Prostą Spółką Akcyjną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną są widoczne różnice na wielu płaszczyznach. PSA może zostać założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób. Jej umowa może zostać zawarta:

 • elektronicznie – za pomocą formularza dostępnego w systemie teleinformatycznym,
 • w formie aktu notarialnego – jest to forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych.

W przypadku prostej spółki akcyjnej nie obowiązuje zasada surowości statutu. Oznacza to, że w umowie – poza wymaganymi elementami – mogą znaleźć się również inne zapisy. W odróżnieniu od spółki z o.o. i akcyjnej, do PSA przed rejestracją nie trzeba wnosić wkładów ponad minimalną wysokość kapitału akcyjnego, czyli 1 zł.

Powstanie PSA wymaga również uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Członkowie zarządu lub rada dyrektorów będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Nadanie numeru NIP

Zakładając spółkę można zadać sobie pytanie: Jak uzyskać numer NIP? Aby uzyskać numer NIP dla spółki wpisywanej do KRS należy wystąpić o jego nadanie.

Są dwa sposoby, w zależności od tego jakiego rodzaju działalność chcemy prowadzić.

Procedura zaczyna się wraz ze złożeniem dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki. Wniosek NIP, czyli zgłoszenie identyfikacyjne składamy w Sądzie Rejestrowym, przy użyciu formularza NIP-2 wraz z wnioskiem o nadanie numeru REGON i zgłoszenia płatnika składek.

Przy rejestracji stosuje się zasadę “jednego okienka”. Sąd rejestrowy przesyła do Urzędu Skarbowego również dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wpis.

Informację o nadanym przedsiębiorcy numerze NIP, naczelnik Urzędu Skarbowego jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przekazać sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców, który dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru.

Koniecznie trzeba się przerejestrować!

Do 1 stycznia 2001 roku w sądach był prowadzony Rejestr Handlowy (RHB), który został zastąpiony Krajowym Rejestrem Sądowym. Do tej pory przedsiębiorstwa widniejące w starym rejestrze nie musiały dokonywać zmian. Jednak 31 grudnia 2015 roku w życie weszła ustawa, która zobowiązywała wszystkich zarejestrowanych do w RHB do dokonania przerejestrowania do KRS w terminie do końca 2015 roku.

Przedsiębiorstwa, które nie dokonywały przerejestrowania w określonym terminie zostały zlikwidowane. Ich majątek przejął Skarb Państwa, a wspólnicy nie mieli prawa do części majątku likwidacyjnego spółki. Było to bardzo niekorzystne głównie z powodu że, dużo takich spółek miało znaczne zasoby kapitału. Również zobowiązania tych przedsiębiorstw przejął Skarb Państwa. Metoda ta była bardzo drastyczna, jednak pomogła rozwiązać problemy „martwych” spółek. Przedsiębiorstwa takie nie prowadziły już aktywnej działalności gospodarczej, ale były posiadaczami sporego kapitału.

Od roku 2018 firmę można zarejestrować w systemie S24, czyli online. Jest to najłatwiejszy i najbardziej popularny aktualnie sposób zakładania przedsiębiorstwa, ponieważ można złożyć wniosek do KRS przed własnym urządzeniem elektronicznym, a on powinien być rozpatrzony w 24 godziny.

Zaletą tego typu rejestracji jest także możliwość wprowadzania zmian drogą elektroniczną, którą mają tylko działalności założone w S24.

Powołanie członka zarządu

Każda spółka musi posiadać swój zarząd. Członkiem zarządu może być osoba:

 1. fizyczna
 2. pełnoletnia
 3. posiadająca zdolność do czynności prawnych
 4. nie może być prawomocnie skazana za:
  – podrabianie dokumentów
  – kradzież
  – oszustwo
  – działanie na szkodę osoby prywatnej lub wierzyciela
  – łapówkarstwo
  – i inne

Kandydat na członka zarządu jest powoływany na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych, a głosowanie nad wyborem proponowanego kandydata na członka zarządu musi się odbyć w trybie tajnym.

Nowy członek zarządu powinien być zgłoszony do rejestru w ciągu 7 dni do podjęcia uchwały o jego powołaniu. Wpis do rejestru ma charakter wyłącznie informacyjny. Osoba powołana na członka zarządu swoje funkcje może pełnić już od następnego dnia po uchwale.

Jeśli członkiem zarządu stał się podmiot, który nie jest związany ze spółką, będzie on pełnił swoje funkcje odpłatnie. Jego wynagrodzenie rozpoznawane jest na gruncie ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Zwykły wydatek, środek trwały czy wyposażenie?

Jakie warunki musi spełniać środek trwały?

Żeby zakwalifikować wydatek jako koszt poniesiony w celu uzyskania środka trwałego i określić dany składnik majątku właśnie takim mianem, spełnione muszą być pewne warunki. Między innymi, musimy nabyć przedmiot lub wytworzyć go we własnym zakresie, a w momencie przyjęcia go niezbędne jest, aby był on zdatny i dopuszczony do użytkowania oraz kompletny i wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Co stanowi zwyczajny wydatek?

Zwyczajny wydatek, co do zasady stanowią te składniki majątku, których wartość nie przekracza 1500 złotych. Nie musimy umieszczać ich ani w ewidencji wyposażenia, ani w ewidencji środków trwałych. Nie oznacza to jednak, że nie możemy tego zrobić. Jeśli przedmiot jest przeznaczony do użytkowania na czas dłuższy niż rok, możemy go zakwalifikować jako środek trwały.

Co kwalifikujemy jako wyposażenie?

Z założenia wyposażenia są rzeczy, które nie spełniają wymogów do tego, aby zakwalifikować je jako środek trwały, a jednocześnie ich wartość przewyższa 1500 zł i nie są one przeznaczone do użytkowania dłużej niż rok. Tego terminu należy pilnować, ponieważ sprawa może się niepotrzebnie skomplikować. Takie przedmioty wprowadza się zgodnie z prawem do ewidencji wyposażenia. Żeby zrozumieć różnicę oraz porównać wyposażenie ze środkami trwałymi należy znać obie definicje.

E-podpis a założenie firmy

Założenie firmy jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą spełniać marzenia oraz realizować własną wizję biznesu.

Wielu przyszłych przedsiębiorców chce otworzyć firmę, ale bez konieczności załatwiania formalności, wypełniania wniosków itp. Czy istnieje możliwość ograniczenia formalności urzędowych do minimum? Najkorzystniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się być rejestracja firmy przez Internet przy użyciu podpisu elektronicznego.

Czym jest e-podpis?
Podpis w formie elektronicznej, który składany jest za pomocą specjalnego urządzenia. Warto podkreślić, że e-podpis ma taką samą moc jak podpis złożony odręcznie.

Podpis elektroniczny umożliwia otworzenie firmy bez wychodzenia z domu.

E-podpis pozwala również na załatwienie spraw m.in.:
– biznesowych
– z administracją
– z sądem
– z urzędami
– ze służbą zdrowia

Odwoływanie członka zarządu

Długość kadencji członka zarządu regulowana jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowę danej spółki. Jeśli żadne dodatkowe regulacje nie zostaną zawarte w umowie, mandat członków zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdanie finansowego za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka zarządu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wspólnicy podejmują działania mające na celu skrócenie kadencji i odwołanie członka zarządu.

Odwołaniem nazywamy jednostronne oświadczenie spółki, sporządzane w formie uchwały, przez zgromadzenie wspólników lub inny organ uprawniony. Pierwszym krokiem na drodze odwalania członka zarządu jest opracowanie stosownej uchwały. W dalszej kolejności należy niezwłocznie poinformować odwoływanego członka, przekazując mu oświadczenie, że nie pełni on już swoich funkcji, został zwolniony z części swoich obowiązków względem spółki oraz stracił przysługujące mu z tego tytułu prawa. Odwołany członek zarządu musi pamiętać o tym, że nadal jest zobowiązany do złożenia ewentualnych wyjaśnień w związku z pełnioną dotychczas funkcją oraz uczestnictwa w zgromadzeniu zamykającym rok obrachunkowy.

Zaleca się bezzwłoczne przekazanie oświadczenie o odwołaniu, ponieważ umowa zawarta ze spółka za pośrednictwem reprezentującego ją członka zarządu jest prawomocna, jeśli w momencie jej zawierania nie miał on świadomości, że został odwołany. Kolejną czynnością jaką należy podjąć jest rozwiązanie stosunku pracy, który łączy członka zarządu ze spółką, czyli wypowiedzenie mu zawartej umowy o pracę.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie w formie aktu notarialnego albo przez Internet, na portalu S24.

Rejestracja przez Internet jest dobrą formą dla prostych spółek, zakładanych jednoosobowo, albo takich, których w umowach nie mają niestandardowych zapisów. Rejestracja przez Internet daje bowiem mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki, niż założenie spółki u notariusza. 

Korzyści rejestracji przez Internet to m.in. możliwość załatwienia wszystkich spraw przez Internet, bez wychodzenia z domu. System jest intuicyjny i prowadzi Cię krok po kroku przez proces zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS. Zapewnia też komplet standardowych dokumentów, które wypełniasz w elektronicznym formularzu. 

Korzystając z rejestracji internetowej musisz pamiętać, że wszystkie osoby podpisujące umowę spółki oraz biorące udział w jej rejestracji, muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość podpisania się elektronicznie. 

Rejestracja krok po kroku:

 1. Założenie konta użytkownika na portalu S24 oraz stworzenie profilu przedsiębiorstwa.
 2. Rozpoczęcie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Podpisanie dokumentów i wniosku.
 4. Opłacenie wniosku.
 5. Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym. 

Wkład wnoszony do spółki

Wkład wnoszony jest przez jej wspólników/akcjonariuszy (w zależności od formy prawnej). Przedmiotem wkładów może być własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług.

Wkładem wnoszonym do spółki może być również świadczenie pieniężne, a także inne korzyści/działania zwiększające majątek spółki lub pozwalające na zmniejszenie wydatków.

Wkładem pieniężnym jest określona suma pieniędzy wnoszona do majątku spółki w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Wnoszony wkład stanowić będzie jej mienie i da pokrycie dla kapitału.

Warto wspomnieć, że istnieje również możliwość wnoszenia wkładu niepieniężnego, czyli w formie aportu. Istotne jest, aby wnoszony aport cechował się:
– możliwością określenia wartości majątkowej,
– możliwością umieszczenia go w bilansie,
– możliwością zbycia go zgodnie z prawem,
– możliwością ustanowienia prawa,
– zdolnością poddania egzekucji.

Aportem w spółce mogą być każde prawa majątkowe także te do dóbr niematerialnych i prawnych.