Koniecznie trzeba się przerejestrować!

Do 1 stycznia 2001 roku w sądach był prowadzony Rejestr Handlowy (RHB), który został zastąpiony Krajowym Rejestrem Sądowym. Do tej pory przedsiębiorstwa widniejące w starym rejestrze nie musiały dokonywać zmian. Jednak 31 grudnia 2015 roku w życie weszła ustawa, która zobowiązywała wszystkich zarejestrowanych do w RHB do dokonania przerejestrowania do KRS w terminie do końca 2015 roku.

Przedsiębiorstwa, które nie dokonywały przerejestrowania w określonym terminie zostały zlikwidowane. Ich majątek przejął Skarb Państwa, a wspólnicy nie mieli prawa do części majątku likwidacyjnego spółki. Było to bardzo niekorzystne głównie z powodu że, dużo takich spółek miało znaczne zasoby kapitału. Również zobowiązania tych przedsiębiorstw przejął Skarb Państwa. Metoda ta była bardzo drastyczna, jednak pomogła rozwiązać problemy „martwych” spółek. Przedsiębiorstwa takie nie prowadziły już aktywnej działalności gospodarczej, ale były posiadaczami sporego kapitału.

Od roku 2018 firmę można zarejestrować w systemie S24, czyli online. Jest to najłatwiejszy i najbardziej popularny aktualnie sposób zakładania przedsiębiorstwa, ponieważ można złożyć wniosek do KRS przed własnym urządzeniem elektronicznym, a on powinien być rozpatrzony w 24 godziny.

Zaletą tego typu rejestracji jest także możliwość wprowadzania zmian drogą elektroniczną, którą mają tylko działalności założone w S24.

Rejestracja spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wiąże się z ogromnymi korzyściami, które stanowią między innymi osobowość prawna, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników-akcjonariuszy za zobowiązania zaciągane przez spółkę.
Jak założyć spółkę akcyjną?
Po pierwsze należy ustanowić statut spółki czyli dokument, w którym muszą znaleźć się następujące informacje:
-firma i siedziba spółki,
-przedmiot działalności spółki,
-czas trwania spółki,
-wysokość kapitału zakładowego,
-wartość nominalną akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
-ilość poszczególnych rodzajów akcji,
-imiona i nazwiska akcjonariuszy,
-liczbę członków zarządu i rady nadzorczej,
-pismo do ogłoszeń.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinien wynosić nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Kapitałem mogą być zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne tzw. aport.

Wspólnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. Należy zrobić to nie później niż 6 miesięcy po ustanowieniu statutu. Ewidencja spółki akcyjnej wymaga złożenia dokumentów takich jak statut, akt notarialny o zawiązaniu spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane wpłaty oraz akcje zostały uregulowane, dowód wpłaty na akcje, dokument stwierdzający ustanowienie organów, zezwolenie bądź dowód zatwierdzenia statutu.

Prokura

prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam!

Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które można udzielić każdy przedsiębiorca, podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Uzyskanie prokury uprawnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności. Posiadanie prokury nie upoważnia jednak do zbywania i obciążania nieruchomości i przedsiębiorstwa. Do tych czynności wymagane jest nadanie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokura powstaje w chwili jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru. Do odwołania prokury wystarczające jest oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu w przeciwieństwie do nadania prokury, gdzie wymaga się zgody wszystkich wspólników.

Wygaśnięcie prokury następuje również w sytuacji:

 • wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru,
 • ogłoszenia jego upadłości,
 • rozpoczęcia procesu likwidacyjnego,
 • przekształcenia przedsiębiorstwa,
 • śmierci prokurenta.

Rodzaje prokury:

 • samodzielna lub samoistna – upoważnia osobę, której jej udzielono do samodzielnego podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 • łączona – zakres nie różni się od prokury samoistnej, jednak sposób działania jest zmieniony. Prokurent łączny nie posiada umocnienia do samodzielnego działania w imieniu przedsiębiorcy. Dla skuteczności podejmowania przez niego działań konieczne będzie działanie dodatkowej osoby.
 • oddziałowa – prokura ta może być zarówno prokurą samoistną jak i łączną, ale charakteryzuje ją to, że ogranicza się tylko do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. W ten sposób przedsiębiorca ogranicza zakres czynności, które może podjąć prokurent tylko do czynności związanych z „jego” oddziałem i wyklucza możliwość podejmowania czynności dotyczących innego oddziału, z którego działalnością prokurent nie jest związany.

O Rejestrze Handlowym

RH (rejestr handlowy) był poprzednikiem dzisiejszego KRS. Chociaż nie funkcjonuje już, wciąż w jego rejestrze zarejestrowanych jest sporo spółek. Wiele z nich to  „martwe spółki” czyli przedsiębiorstwa nie prowadzące czynnej działalności gospodarczej, lecz mające bardzo często duże majątki.

rejestr-handlowy

W kilku poprzednich postach pisaliśmy na temat planowanej likwidacji „martwych spółek”, poprzez wprowadzenie obowiązku przerejestrowania się z RHB do KRS. Ci, którzy tego nie zrobią, stracą swój majątek!

Rejestr spółek dawniej i dziś 

Poprzedni rejestr podmiotów gospodarczych funkcjonował do  1 stycznia 2001 roku, kiedy to został po prawie 80 latach zastąpiony KRS-em.

Składał się on z trzech działów:

 • A (RHA) – obejmującego spółki jawne oraz komandytowe,
 • B (RHB) – obejmującego spółki z o.o. i akcyjne,
 • C (RHC) – obejmującego  spółki kapitałowe z udziałem zagranicznym.

Funkcje KRS

KRS to rejestr sądowy obejmujący swoim działaniem liczne jednostki, w tym głównie spółki handlowe. Pełni on dwie bardzo ważne funkcje:

 • funkcję legalizacyjną, która umożliwia zarejestrowanym w nim podmiotach prowadzić działalność gospodarczą. Niejednokrotnie rejestracja podmiotu w KRS umożliwia uzyskanie osobowości prawnej. Przykładem są spółki kapitałowe, które osobowość prawną zyskują dopiero po rejestracji.
 • funkcję informacyjną, polegającą na stanowieniu bazy danych o podmiotach gospodarczych oraz dłużnikach. Dzięki udostępnianiu tych informacji, możliwa jest ochrona kontrahentów, na przykład przed nieuczciwymi przedsiębiorstwami.

Zadanie i funkcje KRS są bardzo ważne, nie tylko dla innych instytucji, lecz także każdego z przedsiębiorców. Chociaż rejestracja wiąże się z wieloma utrudnieniami, jest potrzebna.

Ważne przypomnienie!

W tym poście ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy nie zdążyli jeszcze się przerejestrować się z RHB do KRS.
przerejestrowanie-spolkiJakiś czas temu na naszej stronie można było znaleźć o tym informacje. Link do wpisu można znaleźć poniżej.  

Dawniej zanim zaczął funkcjonować KRS (przed 2001), rejestracji spółek dokonywano w Rejestrze Handlowym (RHB). Te przedsiębiorstwa, które zostały zarejestrowane w starym rejestrze nie miały obowiązku niczego zmieniać, aż do tego momentu. W 2015 roku w życie weszła ustawa, która ma zlikwidować wszystkie spółki należące do RHB. Główną przyczyną jest likwidacja martwych spółek.

Aby uniknąć tego co niesie z sobą likwidacja martwych spółek, trzeba jak najszybciej dokonać rejestracji firmy w KRS. Ostateczny termin upływa 31 grudnia. Trzeba się spieszyć, bo czas ucieka.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przerejestrowaniu swojej spółki z RHB do KRS, nasi specjaliści Ci pomogą. Skontaktuj się z nami.

LINK do artykułu „Koniecznie trzeba się przerejestrować!”

Gdzie zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółki handlowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to najważniejszy etap tworzenia każdej spółki. Warto więc się dowiedzieć więcej o miejscu, gdzie dokonuje się tego procesu.

KRS jest rejestrem powszechnym, który działa już od 2001 roku i zastąpił poprzedni Rejestr Handlowy. Obejmuje on 3 odrębne rejestry:

– Rejestr Przedsiębiorców,
– Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Podstawowymi jego funkcjami są:
funkcja informacyjna – polega na tym, że rejestr ten stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach będących w obrocie gospodarczym.
funkcja legalizacyjna – polega na tym że, wpis do rejestru umożliwia dokonywanie dalszych czynności prawnych (nadawanie osobowości prawnej)

Ważną informacją dla wszystkich, a w szczególności dla przedsiębiorców jest to że, od 28 czerwca 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości istnieje wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS. Dzięki niej można bezpłatnie pobrać elektroniczny dokument, który odpowiada aktualnemu odpisowi z rejestrów przedsiębiorców i stowarzyszeń.