Odwoływanie członka zarządu

Długość kadencji członka zarządu regulowana jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowę danej spółki. Jeśli żadne dodatkowe regulacje nie zostaną zawarte w umowie, mandat członków zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdanie finansowego za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka zarządu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wspólnicy podejmują działania mające na celu skrócenie kadencji i odwołanie członka zarządu.

Odwołaniem nazywamy jednostronne oświadczenie spółki, sporządzane w formie uchwały, przez zgromadzenie wspólników lub inny organ uprawniony. Pierwszym krokiem na drodze odwalania członka zarządu jest opracowanie stosownej uchwały. W dalszej kolejności należy niezwłocznie poinformować odwoływanego członka, przekazując mu oświadczenie, że nie pełni on już swoich funkcji, został zwolniony z części swoich obowiązków względem spółki oraz stracił przysługujące mu z tego tytułu prawa. Odwołany członek zarządu musi pamiętać o tym, że nadal jest zobowiązany do złożenia ewentualnych wyjaśnień w związku z pełnioną dotychczas funkcją oraz uczestnictwa w zgromadzeniu zamykającym rok obrachunkowy.

Zaleca się bezzwłoczne przekazanie oświadczenie o odwołaniu, ponieważ umowa zawarta ze spółka za pośrednictwem reprezentującego ją członka zarządu jest prawomocna, jeśli w momencie jej zawierania nie miał on świadomości, że został odwołany. Kolejną czynnością jaką należy podjąć jest rozwiązanie stosunku pracy, który łączy członka zarządu ze spółką, czyli wypowiedzenie mu zawartej umowy o pracę.

Kompetencje walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółdzielni. Podobnie jak zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., spełnia on podstawowe prawo akcjonariuszy bądź spółdzielców, do kierowania działalnością jednostki. Kierowanie spółką to podstawowe zadanie walnego zgromadzenia, ale nie jedyne. Ogran ten posiada również inne kompetencje, które zostały przedstawione poniżej.

walne-zgromadzenie-spolki

 Kompetencje walnego zgromadzenia: 

  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, 
  • udzielanie absolutorium członkom organów spółki, 
  • wydawanie decyzji o zbyciu lub dzierżawie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
  • wydawanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, 
  • emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych, 
  • nabywanie własnych akcji, 
  • rozstrzyganie decyzji o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,  
  • ustalanie członków organów spółki.