Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Między Prostą Spółką Akcyjną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną są widoczne różnice na wielu płaszczyznach. PSA może zostać założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób. Jej umowa może zostać zawarta:

  • elektronicznie – za pomocą formularza dostępnego w systemie teleinformatycznym,
  • w formie aktu notarialnego – jest to forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych.

W przypadku prostej spółki akcyjnej nie obowiązuje zasada surowości statutu. Oznacza to, że w umowie – poza wymaganymi elementami – mogą znaleźć się również inne zapisy. W odróżnieniu od spółki z o.o. i akcyjnej, do PSA przed rejestracją nie trzeba wnosić wkładów ponad minimalną wysokość kapitału akcyjnego, czyli 1 zł.

Powstanie PSA wymaga również uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Członkowie zarządu lub rada dyrektorów będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Prosta spółka akcyjna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA  NASZEJ STRONY GŁÓWNEJ!

Prosta Spółka Akcyjna w skrócie PSA to nowy typ spółki handlowej łączący w sobie elementy spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzenie takiego podmiotu ma na celu ułatwić wejście na rynek start’upom.

Prosta Spółka Akcyjna jest aktualnie projektem na etapie konsultacji.

Akcje Prostej Spółki Akcyjnej będą mogli objąć założyciele, inwestorzy oraz osoby, które świadczą na jej rzecz usługi. Co ważne, w zamian za akcje mogą zaoferować nie tylko wkład pieniężny, ale również innowacyjne pomysły i rozwiązania, a nawet swoją pracę.

Głównym organem w tej spółce ma być Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Będzie jednak mogło być zwoływane także drogą elektroniczną. Ponadto będzie mogło być przeprowadzane w postaci wideokonferencji bądź w innej formie porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z założeniami projektu, PSA można będzie zarejestrować przez złożenie papierowych druków w formie tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną za pomocą procedury S24.