Kupno spółek, a ich rejestracja

„Kupię spółkę” – takie postanowienie można usłyszeć coraz częściej zamiast „zarejestruję spółkę”. Wynika to z tego, że samodzielna rejestracja spółek staje się coraz większym ciężarem dla początkujących przedsiębiorców, którzy bez problemu mogą skorzystać z pomocy fachowców w rejestracji czy po prostu kupić gotową spółkę.

Kupno spółek okazuje się lepszym rozwiązaniem, niż samodzielna rejestracja podmiotów gospodarczych. Co za to odpowiada? Przede wszystkim atrakcyjność gotowych spółek zawdzięcza się zakończonemu procesowi rejestracyjnemu spółek, co umożliwia przedsiębiorcom uniknięcie przechodzenia procedur rejestracyjnych samodzielnie. Wszystkimi czynnościami związanymi z założeniem gotowych spółek zajmują się inni, co również przyczynia się do zmniejszenia czasu rozpoczynania działalności gospodarczej. W przypadku samodzielnej rejestracji czas założenia spółki może zająć kilka tygodni, a zakupu tylko kilka dni.

Kupno spółek to rozwiązanie dla większości osób, które rozpoczynają własną działalność. Są jednak tacy, którzy znacznie bardziej preferują zakładanie działalności gospodarczej samodzielnie, korzystając z pomocy specjalistów. Każdej z tych osób polecamy zapoznanie się z naszą ofertą.

Suma komandytowa

rejestracja-spolki-warszawa

Suma komandytowa to nazwa kapitału własnego występującego w spółce komandytowej. Jego dolna granica nie jest ściśle określona, jednak przepisy zabraniają gromadzenia tylko symbolicznej wielkości kapitału zakładowego. Suma komandytowa jest gromadzona przez wszystkich komandytariuszy, którzy  dzięki temu zyskują udział w spółce, ale nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za nią, powyżej wartości wniesionej kwoty komandytowej. Nie mogą jednak prowadzić spraw spółki, do momentu otrzymania pełnomocnictwa od komplementariuszy. To jedyna wada bycia komandytariuszem.

 

Suma komandytowa nie musi mieć postaci tylko pieniądza. Do spółki komandytowej można wnieść wkłady w postaci:

 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
 • prawa do używania lub użytkowania rzeczy i praw,
 • pieniędzy lub wierzytelności pieniężnych,
 • przeniesienia lub ustanowienia prawa do korzystania z praw na dobrach niematerialnych,
 • świadczenia pracy lub usług.

O CZYM TRZEBA WIEDZIEĆ!

Postać wkładu do spółki, a kwota komandytowa mają pewne różnice. Suma komandytowa jest głównie pojęciem abstrakcyjnym, służącym do określenia granicy odpowiedzialności komandytariuszy. Natomiast wkład do spółki jest rzeczywiście zadeklarowanym w umowie spółki świadczeniem komandytariusza.

Księgowość jednoosobowego przedsiębiorcy, a spółki z o.o

Zarówno spółka z o.o. jak i jednoosobowa działalność gospodarcza są formami prawnymi, dopuszczającymi prowadzenie przedsiębiorstwa przez jedną osobę. Każda z nich opiera swoje funkcjonowanie na odmiennych zasadach i przepisach. Różnice te dostrzegalne są między innymi w formie prowadzenia rachunkowości. Więcej na ten temat w dzisiejszym poście. ksiegowosc-firmy

 

Księgowość u jednoosobowego przedsiębiorcy, podlegającemu rejestracji w CEIDG prowadzona może być w jednej z trzech dopuszczalnych form księgowości uproszczonej, a więc w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (obie formy dostępne po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Nie jest to jedna możliwość. W przypadku tych przedsiębiorców, których roczny obrót przekroczy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązuje jednak prowadzenie pełnej księgowości.

Spółki z o.o., w tym także jednoosobowe spółki z o.o. zobowiązane są do prowadzenia księgowości tylko i wyłącznie w formie ksiąg rachunkowych (nie ma możliwości stosowania uproszczonych metod rachunkowości). Jednak spełniające określone warunki jednoosobowe spółki z o.o. mogą korzystać z przywileju sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Księgowość w jednoosobowych przedsiębiorstwach osób fizycznych oraz spółek z o.o. można zlecić biurom rachunkowym, bez względu na formę jej prowadzenia. Na ogół jest to znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla firm.

 

Kiedy spółka partnerska może zostać rozwiązana?

Rozwiązanie spółki może nastąpić z wielu powodów. Czasem może być to upadłość,a  czasem decyzja wspólników. To jednak nie wszystkie powody rozwiązywania spółek. Może być ich znacznie więcej w zależności od typu prowadzonej działalności. Najwięcej powodów, by zawiesić działalność gospodarczą można spotkać w przypadku spółki partnerskiej. Oto jakie mogą być powody:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu (gdy pozostaje tylko jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku),
 • śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.
 • prawomocne orzeczenie sądu.rozwiazanie-spolki-partnerskiej

Specjalnie dla gotowych spółek – wirtualne biura

Zakup gotowej spółki stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla większości przedsiębiorców. Usprawnia bowiem cały proces zakładania własnego biznesu, ale oprócz możliwości nabycia gotowego przedsiębiorstwa istnieje jeszcze inne, przydatne dla przedsiębiorców rozwiązanie. Mowa tu o wirtualnym biurze.

wirtualne-biuro
 

Wirtualne biura dostępne są od dłuższego czasu, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają często problem z wyborem siedziby. Jest to kłopot zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ koszt własnego biura jest bardzo wysoki. Dodatkowo jeżeli znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy, dużego miasta to wydatek wzrasta.

Będąc w takiej sytuacji jaka została przedstawiona powyżej, warto zainteresować się usługą wirtualnego adresu. Więcej o takiej ofercie dla kupujących gotowe spółki i nie tylko, dowiedzieć się można od naszych konsultantów.

Zasady prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną przedsiębiorstw. Chociaż jej wybór chroni właścicieli przed odpowiedzialnością majątkową, jej prowadzenie nie jest wcale takie proste. Nie można zapomnieć o sposobie prowadzenia księgowości czyli księdze rachunkowej. Ważne jest także, by zwoływać zgromadzenia wspólników w odpowiednim czasie, pod koniec roku obrachunkowego.

prowadzenie-spolki-zoo

Prowadzenie księgowości w spółkach jest niezwykle ważne. W przypadku spółki z o.o. możliwe jest jej prowadzenie tylko w formie pełnej. Może to powodować pewnego rodzaju utrudnienia. Sam przedsiębiorca nie będzie w stanie zająć się prowadzeniem księgowości. Oznacza to, że musi ją zlecić – zatrudnionemu księgowemu lub biuru rachunkowemu.

Podczas prowadzenia firmy w formie spółki z o.o. nie można zapomnieć o obowiązkowych, organizowanych każdego roku zgromadzeniach wspólników. Podczas nich następuje zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Jakie podmioty gospodarcze muszą mieć statut?

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania podmiotu publicznego lub prywatnego. Statut każdej jednostki może różnić się w znacznym stopniu. Jednak rzeczą niezmienną jest funkcja tego dokumentu czyli regulacja wewnętrzna jednostki.

Pośród podmiotów prywatnych, które muszą taki statut utworzyć wyróżnia się: 

 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • partie polityczne,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • szkoły wyższe,
 • fundacje,
 • związki wyznaniowe,
 • koło naukowe.

 

Zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólników – zasady zwoływania

zgromadzenie akcjonariuszy

Każdy z organów spółek kapitałowych, wymienionych tytule musi co najmniej raz do roku odbyć spotkanie. Najczęściej odbywa się to pod koniec okresu obrachunkowego, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia pracy pozostałych organów spółki.  

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane powinno być przez zarząd. Dopuszcza się zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą (gdy nie wykona tego zarząd w odpowiednim terminie) oraz nadzwyczajnego zgromadzenia przez Radę Nadzorczą (gdy uznane zostanie to za potrzebne, a nie zwoła go zarząd).

Zwyczaj zgromadzenie wspólników spółki z o.o. również następuje pod koniec okresu obrachunkowego, także w tym samym celu. Zwołane może zostać także nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, gdy: wymaga to interes spółki, zostanie wysunięte żądanie wspólników, posiadających co najmniej 10% udziałów, strata przekracza wartość kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.

Dowiedz się więcej o zasada działania spółek kapitałowych – przeczytaj artykuł „Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Ważne przypomnienie!

W tym poście ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy nie zdążyli jeszcze się przerejestrować się z RHB do KRS.
przerejestrowanie-spolkiJakiś czas temu na naszej stronie można było znaleźć o tym informacje. Link do wpisu można znaleźć poniżej.  

Dawniej zanim zaczął funkcjonować KRS (przed 2001), rejestracji spółek dokonywano w Rejestrze Handlowym (RHB). Te przedsiębiorstwa, które zostały zarejestrowane w starym rejestrze nie miały obowiązku niczego zmieniać, aż do tego momentu. W 2015 roku w życie weszła ustawa, która ma zlikwidować wszystkie spółki należące do RHB. Główną przyczyną jest likwidacja martwych spółek.

Aby uniknąć tego co niesie z sobą likwidacja martwych spółek, trzeba jak najszybciej dokonać rejestracji firmy w KRS. Ostateczny termin upływa 31 grudnia. Trzeba się spieszyć, bo czas ucieka.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przerejestrowaniu swojej spółki z RHB do KRS, nasi specjaliści Ci pomogą. Skontaktuj się z nami.

LINK do artykułu „Koniecznie trzeba się przerejestrować!”

Umowa spółki z o.o.

Dokonanie rejestracji spółki z o.o. bez niej jest nie możliwe. Nawet jej istnienie nie byłoby możliwe. Dlatego też stanowi element, który ma bardzo ważne znaczenie i należy się o niego zatroszczyć podczas otwierania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Mowa tu o umowie spółki z o.o. 

Opracowanie treści umowy spółki jest prawie całkowicie dowolne. Należy tylko pamiętać o zawarciu najważniejszych danych, takich jak nazwa, siedziba, wspólnicy, rodzaj działalności i wiele innych. Jest to dogodne rozwiązanie, które mimo bycia zaletą, jest też często problemem. Wielu osobom sporządzenie umowy spółki z o.o. może sprawić trudność. Nie jest to czymś dziwnym, gdyż wbrew pozorom to ciężka czynność. Oczywiście w takich przypadkach można korzystać z pomocy, na przykład naszej firmy.

Na ogół sporządzanie umowy spółki opiera się na gotowym wzorze. Jest tak podczas rejestracji spółki przez Internet. To pewne ułatwienie, jednak nie pozwala na samodzielne formułowanie treści. Mimo to można zawsze zmienić zapisy w umowie.

Samo opracowanie treści dokumentu to nie wszystko. Aby był ważny należy sporządzić go w formie aktu notarialnego. Oznacza to obowiązkową wizytę u notariusza i oczywiście dodatkowe opłaty. Na szczęście w przypadku spółki z o.o. nie są one tak wielkie. Usprawnienie tego procesu umożliwia oczywiście rejestracja online. Podczas tego nie trzeba się udawać się do notariusza i tracić w tym celu czasu. Niestety wadą tego jest, że i tak należy opłacić taksę notarialną.