Spółki bez osobowości prawnej

Początki w biznesie bywają bardzo trudne. Trzeba zatroszczyć się o odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybrać odpowiednią formę prawną powstającego przedsiębiorstwa.

rejestracja_spolki_Warszawa

Większość początkujących firm nie jest duża, lecz dopiero z czasem się rozwija. Nie potrzebuje więc bardzo rozbudowanej formy prawnej, gdyż ryzyko jest nie wielkie, a koszty prowadzenia mniejsze. Odpowiednie dla takich firm bywają formy prawne, nie posiadające osobowości prawnej. Do nich zalicza się jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz spółki cywilne.

Przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej charakteryzują się tym, że nie mają zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnych czyli nie mogą mieć własnego majątku, ani w swoim imieniu zaciągać zobowiązań.

W jednoosobowych firmach oraz spółkach cywilnych podmiotem praw i obowiązków jest właściciel lub właściciele. Niesie to z sobą pewne korzyści, ale może stanowić także zagrożenie. Więcej o nich w następnych postach.

 

Wybór kodów PKD

Kod PKD to określenie rodzaju działalności gospodarczej pod jaką działalność prowadzi przedsiębiorca. W celu ustalenia właściwych kodów PKD przedsiębiorca może skorzystać z wyszukiwarki PKD.

Zadaniem wyszukiwarki kodów PKD jest określenie właściwego kodu PKD i sprawdzenie procedur administracyjnych związanych z wybranymi kodami. Jest to szczególnie ważne podczas zakładania działalności gospodarczej, gdyż już na etapie rejestracji spółek handlowych oraz jednoosobowego przedsiębiorstwa należy podać rodzaj wykonywanej działalności w oparciu o te kody.

W
pkd-spolkiwnioskach rejestracyjnych znajduje się zazwyczaj kilka miejsc na wpisanie kodów PKD, ale zawsze gdy jest ich więcej można skorzystać z specjalnego załącznika. Załącznik ten w zależności od tego jaką formę prawna przedsiębiorstwa się wybrało jest inny. W przypadku przedsiębiorstw rejestrowanych w CEIDG jest to załącznik do wniosku o nazwie CEIDG-RD. Natomiast w spółkach handlowych należy w takim przypadku złożyć poprawnie wypełniony wniosek KRS-ZM.

Po złożeniu wniosku rejestracyjnego przedsiębiorstwom ciągle przysługuje prawo do rozszerzenia zakresu działalności lub jej zawężenia, a także do zmiany profilu działalności.

Zdolność prawna i zdolność do czynności cywilnoprawnych

zdolnosc-prawna
Każda z spółek musi posiadać osobowość prawna lub podmiotowość prawną, by móc w pełni realizować swoje cele gospodarcze. Posiadanie wymienionych wcześniej – osobowości prawnej lub podmiotowości prawnej znaczny dla jednostki, że posiada ona:

 • zdolność prawną – możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków,
 • zdolność do czynności prawnych – możliwość do dokonywania w swoim imieniu czynności prawnych.

Posiadanie zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych wynika w spółkach handlowych, osobowych z posiadania podmiotowości prawnej. Spółki te bowiem nie mają osobowości prawnej. Ta jest natomiast cechą spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych).

Przepisów dotyczących zakładanie, działania i likwidacji spółek handlowych jest wiele. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na ich temat, zapraszamy do częstego odwiedzania naszego bloga.

Warunki przekształcenia spółek

 

Już jakiś czas temu na naszym blogu ukazał się post na temat możliwości przekształcania spółek. Tutaj można go zobaczyć ponownie. 

Przypominając krótko – przekształcenie spółek jest zmianą formy prawnej przedsiębiorstw, bez zmiany w jej tożsamości. Przeprowadzenie tego procesu jest możliwe w wielu wypadkach (np. spółki osobowej w spółkę kapitałową). Jednak w zależności od typu zmiany formy, przekształcenie spółki wymaga spełnienia innych wymogów. Oto one:przeksztalcenie-spolki

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga:

 • zgody wszystkich wspólników w przypadku spółki partnerskiej oraz spółki jawnej,
 • zgody wszystkich komplementariuszy oraz komandytariuszy lub akcjonariuszy, posiadających 2/3 sumy komandytowej lub kapitału zakładowego w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

__________________________________________________________________________________________

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową wymaga:

 •  zgody wspólników posiadających 2/3 kapitału zakładowego w przypadku wyboru formy spółki partnerskiej lub jawnej,
 • zgody wszystkich wspólników, którzy będą komplementariuszami w przypadku spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej.

__________________________________________________________________________________________

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową wymaga

 • zgody połowy wspólników większością 3/4 głosów,
 • posiadania zatwierdzonego sprawozdania finansowe za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe,
 • zachowania zasady, że przekształcona spółka akcyjna ma pokryty całkowity kapitał zakładowy, a kapitał spółki przekształconej nie będzie niższy niż kapitału spółki przekształcanej.

__________________________________________________________________________________________

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową wymaga tylko zgody wszystkich wspólników.

Prokura

prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam!

Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które można udzielić każdy przedsiębiorca, podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Uzyskanie prokury uprawnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności. Posiadanie prokury nie upoważnia jednak do zbywania i obciążania nieruchomości i przedsiębiorstwa. Do tych czynności wymagane jest nadanie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokura powstaje w chwili jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru. Do odwołania prokury wystarczające jest oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu w przeciwieństwie do nadania prokury, gdzie wymaga się zgody wszystkich wspólników.

Wygaśnięcie prokury następuje również w sytuacji:

 • wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru,
 • ogłoszenia jego upadłości,
 • rozpoczęcia procesu likwidacyjnego,
 • przekształcenia przedsiębiorstwa,
 • śmierci prokurenta.

Kiedy spółka partnerska może zostać rozwiązana?

Rozwiązanie spółki może nastąpić z wielu powodów. Czasem może być to upadłość,a  czasem decyzja wspólników. To jednak nie wszystkie powody rozwiązywania spółek. Może być ich znacznie więcej w zależności od typu prowadzonej działalności. Najwięcej powodów, by zawiesić działalność gospodarczą można spotkać w przypadku spółki partnerskiej. Oto jakie mogą być powody:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu (gdy pozostaje tylko jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku),
 • śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.
 • prawomocne orzeczenie sądu.rozwiazanie-spolki-partnerskiej

Specjalnie dla gotowych spółek – wirtualne biura

Zakup gotowej spółki stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla większości przedsiębiorców. Usprawnia bowiem cały proces zakładania własnego biznesu, ale oprócz możliwości nabycia gotowego przedsiębiorstwa istnieje jeszcze inne, przydatne dla przedsiębiorców rozwiązanie. Mowa tu o wirtualnym biurze.

wirtualne-biuro
 

Wirtualne biura dostępne są od dłuższego czasu, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają często problem z wyborem siedziby. Jest to kłopot zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ koszt własnego biura jest bardzo wysoki. Dodatkowo jeżeli znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy, dużego miasta to wydatek wzrasta.

Będąc w takiej sytuacji jaka została przedstawiona powyżej, warto zainteresować się usługą wirtualnego adresu. Więcej o takiej ofercie dla kupujących gotowe spółki i nie tylko, dowiedzieć się można od naszych konsultantów.

Na co się zdecydować?

Rejestracja własnej firmy to jeden z najtrudniejszych etapów rozpoczynania działalności gospodarczej. Chociaż w większości to ten proces sprawia duże trudności, to i tak znacznie trudniejsza może okazać się decyzja o wyborze formy działalności.  

Dokonując wyboru w jakiej formie zarejestruje się swoją firmę, koniecznie trzeba przeanalizować zalety i wady poszczególnych form.

Dla przedsiębiorców dostępnych jest wiele form prowadzenia działalności. Oto te w jakich można podjąć się działalności w Polsce:

Zarejestruj swoją działalność gospodarczą już dziś! Zapraszamy do korzystania z naszej usługi rejestracji spółek i innych form działalności.

Zasady prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną przedsiębiorstw. Chociaż jej wybór chroni właścicieli przed odpowiedzialnością majątkową, jej prowadzenie nie jest wcale takie proste. Nie można zapomnieć o sposobie prowadzenia księgowości czyli księdze rachunkowej. Ważne jest także, by zwoływać zgromadzenia wspólników w odpowiednim czasie, pod koniec roku obrachunkowego.

prowadzenie-spolki-zoo

Prowadzenie księgowości w spółkach jest niezwykle ważne. W przypadku spółki z o.o. możliwe jest jej prowadzenie tylko w formie pełnej. Może to powodować pewnego rodzaju utrudnienia. Sam przedsiębiorca nie będzie w stanie zająć się prowadzeniem księgowości. Oznacza to, że musi ją zlecić – zatrudnionemu księgowemu lub biuru rachunkowemu.

Podczas prowadzenia firmy w formie spółki z o.o. nie można zapomnieć o obowiązkowych, organizowanych każdego roku zgromadzeniach wspólników. Podczas nich następuje zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Jakie podmioty gospodarcze muszą mieć statut?

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania podmiotu publicznego lub prywatnego. Statut każdej jednostki może różnić się w znacznym stopniu. Jednak rzeczą niezmienną jest funkcja tego dokumentu czyli regulacja wewnętrzna jednostki.

Pośród podmiotów prywatnych, które muszą taki statut utworzyć wyróżnia się: 

 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • partie polityczne,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • szkoły wyższe,
 • fundacje,
 • związki wyznaniowe,
 • koło naukowe.