Co to jest PKD?

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej czyli umownie przyjęty i hierarchicznie uporządkowany podział rodzajów działalności gospodarczej, którą realizują podmioty gospodarcze. Ustala on symbole, nazwy i zakres zgrupowań klasyfikacyjnych na pięciu poziomach:

 • sekcji,
 • podsekcji,  
 • działów,
 • klas,  
 • podklas. 

PKD znajduje zastosowanie jako:

  • klasyfikacja podmiotów gospodarczych na potrzeby krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej,
  • przedstawienie struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
  • zestawienie dynamicznych szeregów na potrzeby analizy ekonomicznej rozwoju gospodarczego,
  • zestawienie informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

PKD dzieli się na 21 sekcji:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F – budownictwo,
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J – informacja i komunikacja,
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P – edukacja,
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.

PKD

Podatek dochodowy w spółkach

Każda spółka zobowiązana jest odprowadzać podatek od swoich dochodów (ew. przychodów). Istnieje kilka możliwości jego obliczania i płacenia.

Spółka kapitałowe, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna są objęte obowiązkiem odprowadzaniem podatku CIT. Wynika to z tego, że spółki te posiadają osobowość prawną, a podatek CIT obejmuje osoby prawne. Jest to pewna wada tych form spółek, ponieważ zysk wypracowany przez spółkę, który trafia do właścicieli jest podwójnie opodatkowany (podatkiem CIT oraz PIT). Już niedługo spółki z o.o. i akcyjne obowiązywać będą dwie stawki podatku CIT – normalna 19% oraz obniżona 15% (dla mikro i początkujących przedsiębiorstw).

podatek-dochodowy-w-spolkach

 

Pozostałe spółki mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (z zastosowaniem stawki progresywnej 18% i 32%) lub podatek liniowy wynoszący 19%. Jeżeli jednak spółki te mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w formie ryczałtu lub karty podatkowej, ich opodatkowanie może być całkiem inaczej naliczane – procentowo od przychodów (ryczałt) lub w określonej kwocie (karta podatkowa).

Zalety prowadzenia działalności jednoosobowej

Prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie to wyzwanie. Nie można liczyć na wsparcie wspólnika, a z wszystkimi problemami trzeba radzić sobie samemu. Prowadzenie działalności samodzielnie ma jednak zalety, takie jak chociażby zmniejszone ryzyko w związku z brakiem wspólników.

prowadzenie-jednoosobowej-firmy

 

Do najważniejszych zalet prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zalicza się więc:

 • prostą formę do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • łatwą rejestrację,
 • mniejsze koszty założenia,
 • mniejsze koszty związane z funkcjonowaniem firmy np. Z powadzeniem księgowości,
 • preferencyjną składkę ZUS przez okres pierwszych 2 lat,

Samodzielnie działalność gospodarczą można prowadzić także w formie spółki kapitałowej – z o.o. lub akcyjnej. Oczywiście pośród nich najczęściej wybieraną jest spółka  z o.o. Prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o. również niesie z sobą korzyści. Do nich zalicza się między innymi:

 •  ograniczenie odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy,
 •  możliwość rejestracji przez Internet,
 • dokładniejsze prowadzenie rachunkowości,
 • możliwość wprowadzania wspólników i pozyskiwania w ten sposób dodatkowego majątku.

Kilka słów o akcie notarialnym.

O formie aktu notarialnego mówimy wtedy, gdy notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje. Oryginał musi pozostać w kancelarii notarialnej, a strony otrzymują ich wypisy, które są dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych.

Akt notarialny powinien zawierać wszystkie informacje zgodne z oświadczeniem woli stron. Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji.

Celem aktu notarialnego jest udokumentowanie dokonanie czynności prawnej lub zdarzenia prawnego.

Treść aktu notarialnego:
– dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
– miejsce sporządzenia aktu,
– imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy,
– imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
– oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
– stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
– stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
– podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
– podpis notariusza.

Należy pamiętać, że oryginały aktów notarialnych są przechowywane przez notariusza, który je sporządził przez okres 5 lat.

akt-notarialny-spolki

 

Jednoosobowa spółka z o.o. – korzyści

Korzyści założenia jednoosobowej spółki z o.o. jest kilka. Pierwszą z nich jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólnika do wysokości wniesionych wkładów na pokrycie udziałów. Przedsiębiorca dzięki tej cesze spółki z o.o. może prowadzić samodzielną działalność, nie mając obaw o swój prywatny majątek.  jednoosobowa-spolka-zoo

Zakładając jednoosobową spółkę z o.o. ma się dużo większe możliwości rozwoju. Jeżeli zapragnie się rozwinąć działalność, pozyskać dodatkowe środki czy partnera w interesach – można sprzedać udziały spółki i łatwo podwyższyć kapitał zakładowy firmy.

Jednoosobowa spółki z o.o. to również możliwość założenia własnej działalności przez Internet. Jako jedna z nielicznych, spółka z o.o. może być zakładana za pośrednictwem Internetu. To duże ułatwienie!

Podsumowując, jednoosobowa spółka z o.o. umożliwia prowadzenia własnej działalności bez obaw o prywatny majątek, pozyskania w przyszłości dodatkowych środków finansowych i partnerów biznesowych oraz założenia spółki za pośrednictwem Internetu.

Na co się zdecydować?

Rejestracja własnej firmy to jeden z najtrudniejszych etapów rozpoczynania działalności gospodarczej. Chociaż w większości to ten proces sprawia duże trudności, to i tak znacznie trudniejsza może okazać się decyzja o wyborze formy działalności.  

Dokonując wyboru w jakiej formie zarejestruje się swoją firmę, koniecznie trzeba przeanalizować zalety i wady poszczególnych form.

Dla przedsiębiorców dostępnych jest wiele form prowadzenia działalności. Oto te w jakich można podjąć się działalności w Polsce:

Zarejestruj swoją działalność gospodarczą już dziś! Zapraszamy do korzystania z naszej usługi rejestracji spółek i innych form działalności.

Spółki 2016

spolka-z-2016

Nadszedł nowy rok. To więc doskonała szansa by zastanowić się nad otworzeniem własnej działalności gospodarczej. Chociaż pomysł jest świetny, podczas zakładania własnej działalności gospodarczej można napotkać na pewne przeszkody. Jedną z nich stanowi rejestracja. W przypadku większości form jest to proces trudny, skomplikowany oraz czasochłonny.   

Zakładanie spółki czy innej formy działalności samodzielnie nie jest dobrą decyzją. Tracenie czasu i angażowanie pracy w coś co można przeprowadzić szybko i wygodnie to błąd. Rozwiązaniem na rozpoczęcie działalności szybko i wygodnie jest zakup gotowej spółki, bądź usługa zakładania spółek. Oba sposoby są łatwe, lecz dla każdego inny może okazać się najlepszym.

Gotowe spółki z 2016 roku oraz usługa zakładania działalności gospodarczej to rozwiązania na miarę nowego roku. Jeżeli w 2016 chcesz założyć działalność gospodarczą, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Dlaczego spółka z o.o., a nie jednoosobowa działalność gospodarcza?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością. Podczas jej rozpoczynania bardzo ważną kwestią staje się wybór jej formy prawnej. Przyznać trzeba, że jest to bardzo trudne. Może się więc przydać pomoc.  

Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą samodzielnie, można zdecydować się na dwie formy. Pierwszą z nich, najpopularniejszą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Być może jest to najczęściej wybierane rozwiązanie, lecz nie do końca dobre.

Jednoosobowa spółka z o.o. to rozwiązanie! 

Chcąc samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, warto zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą. Dlaczego? 

 • spółka z o.o. pozwala bezpieczniej prowadzić działalność gospodarczą, dzięki ograniczonej odpowiedzialności właściciela.
 • prowadząc spółkę z o.o. łatwiej jest pozyskać dodatkowy kapitał oraz wspólników,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością majątkową jest postrzegana za bardziej wiarygodniejszą, niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Etapy rejestracji spółki z o.o.

Spółka z o.o. to ciągle najczęściej wybierana forma prawna dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Jej rejestracja, chociaż trudna nie przeszkadza przedsiębiorcom w jej zakładaniu. Podczas przeprowadzania jest tradycyjnej rejestracji w KRS, należy wcześniej: 

 1.  Sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego, czego dokonuje się u notariusza,
 2. Zebrać kapitał w wysokości, określonej przepisami K.S.H.

Następnie z prawidłowo sporządzonym wnioskiem należy udać się do sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki. W prowadzonym wydziale KRS trzeba złożyć wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Należy także dokonać opłaty sądowej za rejestrację w KRS i ogłoszenie w MSiG.

Spółka z o.o. może być również rejestrowana za pośrednictwem Internetu. W takim przypadku nie trzeba ani udawać się do notariusza w celu sporządzenia umowy, ani do sądu w celu rejestracji. Czynności te wykonuje się podczas rejestracji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w KRS – potrzebne dokumenty.

Rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym to podstawa nie tylko założenia firmy, lecz także uzyskania osobowości prawnej, umożliwiającej prowadzenie działalności.

Aby jednak przeprowadzić proces rejestracji spółki z o.o. oraz akcyjnej potrzeba założyć następujące dokumenty w KRS:

 • w przypadku spółki z o.o.: wniosek o wpis, odpis z aktu notarialnego umowy spółki, uchwałę o powołaniu zarządu, oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego, listę wspólników, dane członków zarządu, potwierdzenie pokrycia opłat sądowych.
 • w przypadku spółki akcyjnej: wniosek o wpis, statut, odpis aktu notarialnego założenia spółki i objęcia akcji, oświadczenie zarządu o wniesionych wkładach w postaci akcji, oświadczenie o powołaniu organów spółki w raz z ich składem osobowym.