Rodzaje spółek kapitałowych

Spółka może być bardzo korzystnym sposobem prowadzenia działalności, dopuszczanym przez prawo.
Rozpoczynając działalność w tej formie, możemy wybrać spółkę kapitałową (spółka z o.o. lub spółka akcyjna) albo osobową (spółka cywilna, jawna, komandytowa czy partnerska). Dziś omówimy bliżej dwa rodzaje spółek kapitałowych, występujących w Polsce.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z o.o. jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. W związku z tym to ona, a nie wspólnicy ponoszą odpowiedzialność co do zawieranych umów czy regulowania zobowiązań. Akcjonariusze spółki z o.o. ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Kapitał zakładowy takiej spółki wynosi minimalnie 5 tysięcy złotych, a jej funkcjonowanie opiera się na umowie spółki z o.o.. Może zostać założona przez jednego lub kilku wspólników.

Spółka akcyjna
Wymaga o wiele większego kapitału zakładowego – jego minimalna wartość to 100 000 zł. Statut tej spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego (tak samo jak umowa spółki z o.o.). Spółka akcyjna wymaga prowadzenia pełnej księgowości, często zlecanej księgowemu, lub biuru rachunkowemu. Ponieważ spółka cywilna obraca znacznie większym kapitałem a jej księgowość jest bardzo rozbudowana, zazwyczaj na tą formę organizacji decydują się duże firmy i korporacje.

Rejestracja spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wiąże się z ogromnymi korzyściami, które stanowią między innymi osobowość prawna, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników-akcjonariuszy za zobowiązania zaciągane przez spółkę.
Jak założyć spółkę akcyjną?
Po pierwsze należy ustanowić statut spółki czyli dokument, w którym muszą znaleźć się następujące informacje:
-firma i siedziba spółki,
-przedmiot działalności spółki,
-czas trwania spółki,
-wysokość kapitału zakładowego,
-wartość nominalną akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
-ilość poszczególnych rodzajów akcji,
-imiona i nazwiska akcjonariuszy,
-liczbę członków zarządu i rady nadzorczej,
-pismo do ogłoszeń.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinien wynosić nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Kapitałem mogą być zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne tzw. aport.

Wspólnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. Należy zrobić to nie później niż 6 miesięcy po ustanowieniu statutu. Ewidencja spółki akcyjnej wymaga złożenia dokumentów takich jak statut, akt notarialny o zawiązaniu spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane wpłaty oraz akcje zostały uregulowane, dowód wpłaty na akcje, dokument stwierdzający ustanowienie organów, zezwolenie bądź dowód zatwierdzenia statutu.

Władze w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Najczęściej zakładana jest przez przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić firmy większych rozmiarów. W spółce wybrane są organy, które nią zarządzają.

Zarząd spółki
Rada Nadzorcza najczęściej powoduje zarząd. Musi on składać się minimalnie z jednego członka. Jedna kadencja to maksymalnie 5 lat. Członkowie zarządu mogą być zawieszani lub odwoływani przez walne zgromadzenie.
Zadaniem zarządu spółki jest reprezentowanie spółki na zewnątrz oraz prowadzenie jej spraw.

Rada Nadzorcza
To organ kontrolujący spółkę we wszystkich aspektach działalności. Powoływana jest przez walne zgromadzenie. Musi składać się co najmniej z trzech członków.
Rada Nadzorcza ma prawo do kontroli wszelkich dokumentów, sprawozdań, rewizji majątku spółki czy żądania wyjaśnień i analiz od pracowników oraz członków zarządu.

Walne zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest naczelnym organem spółki akcyjnej. Reprezentuje prawo akcjonariuszy do kierowania sprawami spółki.
Wyróżniamy:
– zwyczajne walne zgromadzenie;
– nadzwyczajne walne zgromadzenie;

Spółka offshore

Spółka offshore to najprościej mówiąc spółka zakładana w państwach zaliczanych do tzw.”rajów podatkowych”. Na świecie istnieje około 60 rajów podatkowych, wśród nich można wymienić takie kraje jak Panama czy Belize. Firmy zagraniczne, które zarejestrowane są na ich terytorium są zwolnione od płacenia podatków, prowadzenia rachunkowości czy składania rocznych sprawozdań finansowych. 
 
Spółka offshore prowadzi działalność międzynarodową. Podlega ona pod jurysdykcję tylko kraju rejestracji i nie może być poddawana do kontroli ze strony Urzędu Skarbowego krajów trzecich. Raje podatkowe gwarantują wysoki poziom poufności, dlatego przedsiębiorcy decydują się na rejestrację firm w strefach offshore. 
 
Rejestracja spółki typu offshore wymaga stworzenia formuły organizacyjnej podmiotu gospodarczego, która odpowiadałaby dostępnym formom prawnych na terytorium danego kraju. Najczęściej brana pod uwagę jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, jednak zakładane są także spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Okres trwania rejestracji spółki uzależniony jest od poszczególnych jurysdykcji, wynosi od jednego dnia do miesiąca.

rejestracja_spolki_warszawa

Zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólników – zasady zwoływania

zgromadzenie akcjonariuszy

Każdy z organów spółek kapitałowych, wymienionych tytule musi co najmniej raz do roku odbyć spotkanie. Najczęściej odbywa się to pod koniec okresu obrachunkowego, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia pracy pozostałych organów spółki.  

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane powinno być przez zarząd. Dopuszcza się zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą (gdy nie wykona tego zarząd w odpowiednim terminie) oraz nadzwyczajnego zgromadzenia przez Radę Nadzorczą (gdy uznane zostanie to za potrzebne, a nie zwoła go zarząd).

Zwyczaj zgromadzenie wspólników spółki z o.o. również następuje pod koniec okresu obrachunkowego, także w tym samym celu. Zwołane może zostać także nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, gdy: wymaga to interes spółki, zostanie wysunięte żądanie wspólników, posiadających co najmniej 10% udziałów, strata przekracza wartość kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.

Dowiedz się więcej o zasada działania spółek kapitałowych – przeczytaj artykuł „Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Udziały, aporty i itp.

Z prowadzeniem spółek wiąże się wiele pojęć. W tym poście trochę informacji o udziałach, aportach i podobnych rzeczach.

Utworzenie spółki z o.o. wiąże się z zgromadzeniem odpowiedniego kapitału zakładowego. W przypadku tej spółki następuje to na innych zasadach niż w spółkach osobowych. Wnoszenie wkładów na pokrycie kapitału następuje poprzez zakup udziałów. Ich posiadacze stają się wspólnikami spółki, a poprzez to otrzymują ograniczoną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki.

Udziały na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z o.o. mogą być wniesione w formie pieniężnej lub rzeczowej czyli w formie aportów. Aby jednak można było wnieść do spółki z o.o.  aport, potrzeba specjalnego zapisu w umowie spółki. Nie jest to problemem, gdy zakłada się spółkę w trybie tradycyjnym. Niestety gdy korzysta się z gotowego wzorca umowy, jak jest to w przypadku rejestracji online, wkłady mogą być wniesione tylko w formie pieniężnej.

Wniesienie aportów na pokrycie kapitału początkowego, można dokonać także w spółkach akcyjnych. Jednak wymaga to nabycia akcji imiennych.

Spółka komandytowa – rejestracja przez Internet?

Rejestracja spółki handlowej przez Internet może nie jest już nowością, jednak nadal z przywileju tego nie mogą korzystać wszystkie spółki. Do grona „szczęśliwców” można zaliczyć: 

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • spółkę jawną,  
 • spółkę komandytową,  

Pozostałe spółki – partnerska, komandytowo-akcyjna oraz akcyjna nie mogą być jeszcze rejestrowane za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie jest to dogodna sytuacja, ponieważ osoby otwierające, takie firmy muszą mierzyć się z tradycyjnym sposobem rejestracji. Powoduje to, że założenie spółki przebiega w jeszcze dłuższym czasie oraz znacznie trudniej. Wspólnicy muszą się udać osobiście do notariusza, w celu uzyskania potwierdzenia notarialnego umowy spółki. Następnie muszą udać się do KRS, by złożyć wszelkie wymagane dokumenty i opłaty.

Natomiast zakładają spółkę za pośrednictwem systemu eMS, wystarczy po zalogowaniu się do niego, wypełnić umowę spółki, tworzoną z wykorzystaniem wzorca oraz uzupełnić wniosek o rejestrację. Ostatecznością zostaje dokonanie opłat. Dzięki temu rejestracja online jest znacznie prostsza i szybsza. Warto zakładać spółki, które mają możliwość rejestracji online. Jednak w przeciwnym przypadku, powinno się skorzystać z innych rozwiązań, takich jak zakup gotowej spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Kompetencje walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółdzielni. Podobnie jak zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., spełnia on podstawowe prawo akcjonariuszy bądź spółdzielców, do kierowania działalnością jednostki. Kierowanie spółką to podstawowe zadanie walnego zgromadzenia, ale nie jedyne. Ogran ten posiada również inne kompetencje, które zostały przedstawione poniżej.

walne-zgromadzenie-spolki

 Kompetencje walnego zgromadzenia: 

 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, 
 • udzielanie absolutorium członkom organów spółki, 
 • wydawanie decyzji o zbyciu lub dzierżawie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
 • wydawanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, 
 • emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych, 
 • nabywanie własnych akcji, 
 • rozstrzyganie decyzji o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,  
 • ustalanie członków organów spółki.

Spółki kapitałowe – bezpieczeństwo i szansa na sukces.

Jednymi z spółek występującymi w Polsce są spółki handlowe kapitałowe. Zalicza się do nich: spółkę akcyjną i  z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to atrakcyjne formy, z względu na duże bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zgromadzenia dużego kapitału.  

Założenie spółki akcyjnej wymaga zgromadzenie dużego kapitału, wynoszącego minimalnie 100000 złotych. Kapitał ten uzyskuje się z wyemitowanych przez przedsiębiorstwo akcji. Ta forma umożliwia rozpoczęcie dużych i kapitałochłonnych przedsięwzięć. Dodatkowo akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości zakupionych akcji, co stanowi bezpieczeństwo brania udziału w działalności firmy.

Wadą spółki akcyjnej jest to, że aby zebrać taki kapitał należy mieć świetny pomysł i plan na osiągnięcie zysków, aby zachęcić ludzi do zakupu akcji. Szanse te są zazwyczaj małe. Dlatego, aby móc prowadzić bezpieczniej biznes i mieć możliwość zebrania większych funduszy na realizację przedsięwzięcia, warto zdecydować się na rozpoczęcie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał jaki trzeba posiadać na założenie tej spółki wynosi 5000 złotych. Spółka umożliwia również ograniczenie odpowiedzialności majątkowej udziałowców. Jest to więc ciekawa propozycja. Warto się nad nią zastanowić.