Spółki występujące w Polsce

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek. Ich podział opiera się na przepisach prawnych zawartych w 2 kodeksach: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych.  

Kodeks Cywilny reguluje działalność spółek cywilnych. Procesu ich rejestracji dokonuje się w Urzędzie Gminy. Spółki te cechuje brak własnego majątku. Majątek przedsiębiorstwa składa się z majątku wspólników. Wspólnicy biorą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulują działalność spółek handlowych, do których zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną. Każda z nich ma swoje unikalne cechy. Dodatkowo spółki handlowe dzieli się na kapitałowe i osobowe.  

Spółki jawna charakteryzuje się pełną odpowiedzialnością majątkową wspólników, występowaniem majątku spółki, oraz nazwiskiem przynajmniej jednego wspólnika w nazwie. Spółkę partnerską charakteryzuję fakt że, mogą ją tworzyć tylko osoby wykonujące wolne zawody. Występowanie dwóch rodzajów wspólników; komandytariuszy i komplementariuszy to cecha spółki komandytowej. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej występują akcjonariusze czyli wspólnicy którzy zakupili akcje oraz komplementariusze zajmujący się prowadzeniem firmy. Opisane powyżej formy działalności gospodarczej to spółki osobowe.

Oprócz spółek osobowych występują spółki kapitałowe, do których należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Spółki te posiadają osobowość prawną, dlatego działają przez swoje organy. W spółce z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych, musi być on wniesiony przez wspólników spółki. W spółce akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 złotych, który składa się z wkładów założycieli. Cechą charakterystyczną spółek kapitałowych jest ograniczona odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za ich zobowiązania.

Suma komandytowa

rejestracja-spolki-warszawa

Suma komandytowa to nazwa kapitału własnego występującego w spółce komandytowej. Jego dolna granica nie jest ściśle określona, jednak przepisy zabraniają gromadzenia tylko symbolicznej wielkości kapitału zakładowego. Suma komandytowa jest gromadzona przez wszystkich komandytariuszy, którzy  dzięki temu zyskują udział w spółce, ale nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za nią, powyżej wartości wniesionej kwoty komandytowej. Nie mogą jednak prowadzić spraw spółki, do momentu otrzymania pełnomocnictwa od komplementariuszy. To jedyna wada bycia komandytariuszem.

 

Suma komandytowa nie musi mieć postaci tylko pieniądza. Do spółki komandytowej można wnieść wkłady w postaci:

 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
 • prawa do używania lub użytkowania rzeczy i praw,
 • pieniędzy lub wierzytelności pieniężnych,
 • przeniesienia lub ustanowienia prawa do korzystania z praw na dobrach niematerialnych,
 • świadczenia pracy lub usług.

O CZYM TRZEBA WIEDZIEĆ!

Postać wkładu do spółki, a kwota komandytowa mają pewne różnice. Suma komandytowa jest głównie pojęciem abstrakcyjnym, służącym do określenia granicy odpowiedzialności komandytariuszy. Natomiast wkład do spółki jest rzeczywiście zadeklarowanym w umowie spółki świadczeniem komandytariusza.

Zdolność prawna i zdolność do czynności cywilnoprawnych

zdolnosc-prawna
Każda z spółek musi posiadać osobowość prawna lub podmiotowość prawną, by móc w pełni realizować swoje cele gospodarcze. Posiadanie wymienionych wcześniej – osobowości prawnej lub podmiotowości prawnej znaczny dla jednostki, że posiada ona:

 • zdolność prawną – możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków,
 • zdolność do czynności prawnych – możliwość do dokonywania w swoim imieniu czynności prawnych.

Posiadanie zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych wynika w spółkach handlowych, osobowych z posiadania podmiotowości prawnej. Spółki te bowiem nie mają osobowości prawnej. Ta jest natomiast cechą spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych).

Przepisów dotyczących zakładanie, działania i likwidacji spółek handlowych jest wiele. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na ich temat, zapraszamy do częstego odwiedzania naszego bloga.

Prokura

prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam!

Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które można udzielić każdy przedsiębiorca, podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Uzyskanie prokury uprawnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności. Posiadanie prokury nie upoważnia jednak do zbywania i obciążania nieruchomości i przedsiębiorstwa. Do tych czynności wymagane jest nadanie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokura powstaje w chwili jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru. Do odwołania prokury wystarczające jest oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu w przeciwieństwie do nadania prokury, gdzie wymaga się zgody wszystkich wspólników.

Wygaśnięcie prokury następuje również w sytuacji:

 • wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru,
 • ogłoszenia jego upadłości,
 • rozpoczęcia procesu likwidacyjnego,
 • przekształcenia przedsiębiorstwa,
 • śmierci prokurenta.

Rodzaje prokury:

 • samodzielna lub samoistna – upoważnia osobę, której jej udzielono do samodzielnego podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 • łączona – zakres nie różni się od prokury samoistnej, jednak sposób działania jest zmieniony. Prokurent łączny nie posiada umocnienia do samodzielnego działania w imieniu przedsiębiorcy. Dla skuteczności podejmowania przez niego działań konieczne będzie działanie dodatkowej osoby.
 • oddziałowa – prokura ta może być zarówno prokurą samoistną jak i łączną, ale charakteryzuje ją to, że ogranicza się tylko do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. W ten sposób przedsiębiorca ogranicza zakres czynności, które może podjąć prokurent tylko do czynności związanych z „jego” oddziałem i wyklucza możliwość podejmowania czynności dotyczących innego oddziału, z którego działalnością prokurent nie jest związany.

Specjalnie dla gotowych spółek – wirtualne biura

Zakup gotowej spółki stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla większości przedsiębiorców. Usprawnia bowiem cały proces zakładania własnego biznesu, ale oprócz możliwości nabycia gotowego przedsiębiorstwa istnieje jeszcze inne, przydatne dla przedsiębiorców rozwiązanie. Mowa tu o wirtualnym biurze.

wirtualne-biuro
 

Wirtualne biura dostępne są od dłuższego czasu, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają często problem z wyborem siedziby. Jest to kłopot zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ koszt własnego biura jest bardzo wysoki. Dodatkowo jeżeli znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy, dużego miasta to wydatek wzrasta.

Będąc w takiej sytuacji jaka została przedstawiona powyżej, warto zainteresować się usługą wirtualnego adresu. Więcej o takiej ofercie dla kupujących gotowe spółki i nie tylko, dowiedzieć się można od naszych konsultantów.

Funkcje KRS

KRS to rejestr sądowy obejmujący swoim działaniem liczne jednostki, w tym głównie spółki handlowe. Pełni on dwie bardzo ważne funkcje:

 • funkcję legalizacyjną, która umożliwia zarejestrowanym w nim podmiotach prowadzić działalność gospodarczą. Niejednokrotnie rejestracja podmiotu w KRS umożliwia uzyskanie osobowości prawnej. Przykładem są spółki kapitałowe, które osobowość prawną zyskują dopiero po rejestracji.
 • funkcję informacyjną, polegającą na stanowieniu bazy danych o podmiotach gospodarczych oraz dłużnikach. Dzięki udostępnianiu tych informacji, możliwa jest ochrona kontrahentów, na przykład przed nieuczciwymi przedsiębiorstwami.

Zadanie i funkcje KRS są bardzo ważne, nie tylko dla innych instytucji, lecz także każdego z przedsiębiorców. Chociaż rejestracja wiąże się z wieloma utrudnieniami, jest potrzebna.

Rodzaje akcji

Chcąc stać się współwłaścicielem spółki akcyjnej, trzeba posiadać akcje. Czym one są i jakie występują ich rodzaje- o tym więcej tutaj. Zapraszam do czytania! 
Akcja stanowi papier wartościowym, stanowiący o prawie akcjonariusza (jego posiadacza) do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Prawami otrzymanymi w zamian za zakup akcji, mogą być:

 • prawo do udziału w zysku spółki,  
 • prawo do udziału w podziale majątku spółki, 
 • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,  
 • prawo poboru – pierwszeństwo w zakupie akcji,  

Nie każda akcja jest taka sama, dlatego wyróżnia się ich różne rodzaje. Oto najpopularniejsze:

 1. imienne i na okaziciela,  
 2. gotówkowe (wydawane za wpłatę pieniędzy) i aportowe (wydawane za wniesienie aportów czyli wkładów niepieniężnych).
 3. zwykłe i uprzywilejowane (posiadacze mają dodatkowe prawa)

Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.?

Jak to w rzeczywistości była nawet najlepiej rokująca firma może zostać rozwiązana z różnych powodów np. niedopełnienia obowiązków prawnych lub ogłoszenie upadłości. Stąd też warto dowiedzieć się jak ten proces przebiega. Życzymy jednak wszystkim przedsiębiorcom, aby ich firmy osiągały sukcesy i nie musiały być likwidowane. Ponieważ najczęściej wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o.o., na jej przykładzie zostanie ukazany proces likwidacji spółki handlowej.

Na początku likwidacji należy powołać likwidatorów, którzy są zobowiązani ten fakt zgłosić do sądu rejestrowego. Zadaniem ich jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki, który podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników. Dodatkowo osoby przeprowadzające ten proces muszą zakończyć wszelkie sprawy spółki czyli:

– zakończyć bieżące interesy,
– ściągnąć wierzytelności,
– wypełnić zobowiązania,
– upłynnić majątek.

Do kolejnych obowiązków likwidatorów należy ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG, w którym wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w czasie 3 miesięcy od tego dnia. Sumy pieniężne na nie pokryte zobowiązania należy przekazać do sądowego depozytu. Majątek po uwzględnieniu zobowiązań i należności dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do udziałów lub według ustaleń wynikających z umowy. Następnie likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne, które musi być zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników i ogłoszone w siedzibie spółki oraz złożone w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru. Na końcu trzeba zawiadomić właściwy Urząd skarbowy o likwidacji spółki.

Dlaczego warto wybrać spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną?

Spółki handlowe są ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczynając własną działalność gospodarczą warto zastanowić się zwłaszcza nad dwiema z nich – spółką komandytową i komandytowo-akcyjną. Są to formy działalności bardzo podobne do siebie, a ich cechy umożliwiają ich właścicielom osiągnięcie pewnych korzyści.

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym że, występują w niej dwa rodzaje wspólników: komandytariusze i komplementariusze. Komplementariusze to wspólnicy, którzy zajmują się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentacją. Odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. W spółce tej musi występować co najmniej jeden komplementariusz. Drugi rodzaj wspólników to komandytariusze. Są to na ogół osoby posiadające spory kapitał, bądź umiejętności lub doświadczenie w branży w jakiej działa spółka. Bez odpowiedniego pozwolenia zwanego prokurą nie mogą prowadzić spraw spółki, ani jej reprezentować. Nie odpowiadają jednak całym swoim majątkiem, lecz tylko do wysokości wniesionej kwoty komandytowej. Taki podział wspólników i ich cechy powodują że, osoby chętniej angażują w przedsięwzięcie swoje umiejętności lub kapitał, nie bojąc się utraty całego majątku. Natomiast inni mogą pozyskiwać dobrych partnerów biznesowych i usprawnić działanie firmy.

Podobne cechy ma spółka komandytowo-akcyjna. Jednak w tej formie działalności zamiast komandytariuszy występują akcjonariusze. Ci wspólnicy wnoszą do spółki swoje zasoby finansowe w zamian za akcje przedsiębiorstwa. Komplementariusze mogą otrzymać w ten sposób dodatkowe środki na prowadzenie i rozwój swojej firmy. Natomiast korzyścią dla akcjonariuszy jest to że, zainwestowane w akcje pieniądze mogą im się wrócić.

Podsumowując, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne to atrakcyjne formy prowadzenia działalności, zwłaszcza kiedy przedsiębiorstwu potrzebne są dodatkowe środki na rozwój lub fachowa pomoc w prowadzeniu biznesu. 

Spółki kapitałowe – bezpieczeństwo i szansa na sukces.

Jednymi z spółek występującymi w Polsce są spółki handlowe kapitałowe. Zalicza się do nich: spółkę akcyjną i  z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to atrakcyjne formy, z względu na duże bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości zgromadzenia dużego kapitału.  

Założenie spółki akcyjnej wymaga zgromadzenie dużego kapitału, wynoszącego minimalnie 100000 złotych. Kapitał ten uzyskuje się z wyemitowanych przez przedsiębiorstwo akcji. Ta forma umożliwia rozpoczęcie dużych i kapitałochłonnych przedsięwzięć. Dodatkowo akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości zakupionych akcji, co stanowi bezpieczeństwo brania udziału w działalności firmy.

Wadą spółki akcyjnej jest to, że aby zebrać taki kapitał należy mieć świetny pomysł i plan na osiągnięcie zysków, aby zachęcić ludzi do zakupu akcji. Szanse te są zazwyczaj małe. Dlatego, aby móc prowadzić bezpieczniej biznes i mieć możliwość zebrania większych funduszy na realizację przedsięwzięcia, warto zdecydować się na rozpoczęcie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał jaki trzeba posiadać na założenie tej spółki wynosi 5000 złotych. Spółka umożliwia również ograniczenie odpowiedzialności majątkowej udziałowców. Jest to więc ciekawa propozycja. Warto się nad nią zastanowić.