Gotowa umowa spółki z o.o.

Ustawodawca określił w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, że przez umowę spółki wspólnicy lub akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli informacja taka zawarta została w umowie – także współdziałanie w inny określony sposób. Spółka zawiązana może zostać przez każdy podmiot, czyli zarówno osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną. Gotowa umowa spółki z o.o. zawarta powinna zostać w formie aktu notarialnego i zawierać obligatoryjne postanowienia umowy firmy, czyli zawierać określenie firmy i siedziby przedsiębiorstwa, wysokości kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną udziałów, a także czas trwania, jeżeli został oznaczony. Jako przedmiot działalności przedsiębiorca zobowiązany jest podać odpowiednie kody PKD, które są niezbędne do otrzymania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oprócz obligatoryjnych postanowień, w statucie zawrzeć można także inne aspekty wiążące wspólników i firmę.

Dodatkowe kwestie, które na potrzeby właściciela ujmowane są w dokumencie firmy to przedmiot wkładu, szczególne obowiązki wobec podmiotu gospodarczego, rodzaj świadczeń, a także inne prawa przysługujące wspólnikom. W trakcie trwania działalności gospodarczej treść statutu może ulec modyfikacji. Każda zmiana wymaga uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników większością ⅔ głosów oraz notarialnego zaprotokołowania. Bez względu, czy modyfikacja dotyczy jedynie nazwy firmy, przedmiotu czy liczby wspólników – właściciel zobowiązany jest przy każdej modyfikacji zgłosić zmianę do Sądu Rejestrowego.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz zawarcia w formie aktu notarialnego, wymagane jest także zebranie przez wszystkich wspólników wymaganego minimalnego kapitału zakładowego. Przedsiębiorstwo utworzone może zostać przy wniesieniu kwoty 5 tysięcy w formie udziałów nie mniejszych niż kwota 50 złotych.

Od dłuższego czasu spółka z o.o. zarejestrowana może zostać w uproszczony sposób, czyli z użyciem trybu S24. Rejestracja podmiotu gospodarczego w sposób elektroniczny nie wymaga wizyty u notariusza i opłacenia usługi sporządzenia aktu notarialnego. Mimo dużo prostszej formy, niektóre kwestie nie mogą zostać w dokumencie ujęte. Spowodowane jest to faktem, że portal S24 udostępnia gotowy wzorzec formularza, który znacznie blokuje możliwości wnioskodawcy.

Wraz ze złożeniem odpowiednich dokumentów do KRS, przedsiębiorca ponieść musi koszta wpisu do KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Procedura rejestracji stanowi więc formalną procedurę, która wymaga od wnioskodawców odpowiedzialności, znajomości przepisów prawnych, a także prawidłowo sporządzonej dokumentacji. W przeciwnym razie, gdy w formularzach rejestracyjnych wystąpią błędy, wnioski zostaną odesłane w celu dokonania poprawek.