Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.?

Jak to w rzeczywistości była nawet najlepiej rokująca firma może zostać rozwiązana z różnych powodów np. niedopełnienia obowiązków prawnych lub ogłoszenie upadłości. Stąd też warto dowiedzieć się jak ten proces przebiega. Życzymy jednak wszystkim przedsiębiorcom, aby ich firmy osiągały sukcesy i nie musiały być likwidowane. Ponieważ najczęściej wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o.o., na jej przykładzie zostanie ukazany proces likwidacji spółki handlowej.

Na początku likwidacji należy powołać likwidatorów, którzy są zobowiązani ten fakt zgłosić do sądu rejestrowego. Zadaniem ich jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki, który podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników. Dodatkowo osoby przeprowadzające ten proces muszą zakończyć wszelkie sprawy spółki czyli:

– zakończyć bieżące interesy,
– ściągnąć wierzytelności,
– wypełnić zobowiązania,
– upłynnić majątek.

Do kolejnych obowiązków likwidatorów należy ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG, w którym wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w czasie 3 miesięcy od tego dnia. Sumy pieniężne na nie pokryte zobowiązania należy przekazać do sądowego depozytu. Majątek po uwzględnieniu zobowiązań i należności dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do udziałów lub według ustaleń wynikających z umowy. Następnie likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne, które musi być zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników i ogłoszone w siedzibie spółki oraz złożone w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru. Na końcu trzeba zawiadomić właściwy Urząd skarbowy o likwidacji spółki.