Jak spółki handlowe mogą się połączyć?

Połączeniu się mogą podlegać jedynie spółki, posiadające osobowość prawną. Są to spółka z o.o. oraz spółka akcyjna oraz mogą to być  spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Wyjątek stanowią jeszcze spółki będące w stanie likwidacji lub upadłości.  

polaczenie-spolek

Połączenie spółek handlowych (kapitałowych) może nastąpić przez inkorporację lub zjednoczenie.

Przejęcie (przez inkorporację) polega na połączeniu się istniejących spółek, poprzez przeniesienie całego majątku z jednego podmiotu na drugi. Za moment połączenia uznaje się czas, w którym dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Podmiot przekazujący majątek, zostaje wykreślony z rejestru i przestaje istnieć.

Fuzja (zjednoczenie) to kolejny sposób łączenia się spółek kapitałowych, polegający na przeniesieniu majątku obu spółek na inny podmiot. Za moment fuzji uznaje się czas, gdy nowa spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców.  Pozostałe podmioty zostają w tym czasie wykreślone z niego. Sposób ten też jest dostępny dla spółek osobowych, pod warunkiem, że nie zakazuje tego odrębne prawo, a nowo powstała spółki jest kapitałową (wyjątek spółka partnerska).