Jakie podmioty gospodarcze muszą mieć statut?

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania podmiotu publicznego lub prywatnego. Statut każdej jednostki może różnić się w znacznym stopniu. Jednak rzeczą niezmienną jest funkcja tego dokumentu czyli regulacja wewnętrzna jednostki.

Pośród podmiotów prywatnych, które muszą taki statut utworzyć wyróżnia się: 

 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • partie polityczne,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • szkoły wyższe,
 • fundacje,
 • związki wyznaniowe,
 • koło naukowe.