Kiedy spółka partnerska może zostać rozwiązana?

Rozwiązanie spółki może nastąpić z wielu powodów. Czasem może być to upadłość,a  czasem decyzja wspólników. To jednak nie wszystkie powody rozwiązywania spółek. Może być ich znacznie więcej w zależności od typu prowadzonej działalności. Najwięcej powodów, by zawiesić działalność gospodarczą można spotkać w przypadku spółki partnerskiej. Oto jakie mogą być powody:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
  • jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu (gdy pozostaje tylko jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku),
  • śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości,
  • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.
  • prawomocne orzeczenie sądu.rozwiazanie-spolki-partnerskiej