Kompetencje walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółdzielni. Podobnie jak zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., spełnia on podstawowe prawo akcjonariuszy bądź spółdzielców, do kierowania działalnością jednostki. Kierowanie spółką to podstawowe zadanie walnego zgromadzenia, ale nie jedyne. Ogran ten posiada również inne kompetencje, które zostały przedstawione poniżej.

walne-zgromadzenie-spolki

 Kompetencje walnego zgromadzenia: 

  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, 
  • udzielanie absolutorium członkom organów spółki, 
  • wydawanie decyzji o zbyciu lub dzierżawie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
  • wydawanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, 
  • emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych, 
  • nabywanie własnych akcji, 
  • rozstrzyganie decyzji o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,  
  • ustalanie członków organów spółki.