Kto kontroluje i nadzoruje sprawy w spółce z o.o.?


nadzorowanie-spolki-zoo

Celowo użyte zostały w tytule wpisu określenia „kontrolowanie” i „nadzorowanie”, bo choć często są to słowa używane zamiennie, niosą ze sobą inną treść. Doskonale widać różnice na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
 
W spółce z o.o. uprawnienia kontrole przysługują wspólnikom, komisji rewizyjnej oraz radzie nadzorczej, natomiast uprawnienia w zakresie nadzoru posiada jedynie rada nadzorcza. 
 
Uprawnienia kontrolne, które przysługują wspólnikowi dotyczą: 
 
– prawa do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki, 
– sporządzania bilansu dla własnego użytku (bilans na dzień określony przez wspólnika, nie jest bilansem w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) 
– żądania wyjaśnień od spółki. 
 
Komisja rewizyjna swoje kompetencje kontrolne realizuje po upływie roku obrotowego, czyli periodycznie. 
 
Obowiązki kontrolne komisji obejmują: 
 
– ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, 
– ocenę wniosków zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty 
– złożenie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej ocenie. 
 
Podobnie jak komisja rewizyjna, tak rada nadzorcza działa fakultatywnie. W pewnych przypadkach jednak musi być ustanowiony jeden z organów. 
 
Komisja i rada nadzorcza mają podobne uprawnienia, jednak rada nadzorcza prowadzi nadzór, które jest pojęciem szerszym, mieszczącym w sobie uprawnienia kontrolne. Rada nadzorcza działa permanentnie, natomiast komisja rewizyjna okresowo – na zakończenie roku obrotowego.