Obowiązki założyciela spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Właściciel spółki, czyli jej założyciel, ma wiele obowiązków i odpowiedzialności wobec spółki oraz innych osób z nią związanych. W niniejszym artykule omówię te obowiązki.

Założyciel spółki z o.o. jest osobą, która zakłada spółkę, tworząc jej statut i podpisując umowę spółki. W Polsce spółka z o.o. może mieć jednego lub więcej założycieli, którzy stają się jej wspólnikami.

Pierwszym obowiązkiem założyciela jest przestrzeganie przepisów prawa podczas zakładania spółki. Przede wszystkim musi on opracować statut spółki, który powinien zawierać m.in. informacje o nazwie spółki, siedzibie, celu działania, wysokości kapitału zakładowego oraz sposobie jego wpłacenia. Statut musi być zgodny z ustawą o spółkach z o.o. oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Kolejnym obowiązkiem założyciela jest wpłacenie kapitału zakładowego na rachunek bankowy spółki. W Polsce minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. wynosi 5 000 zł. Założyciel ma obowiązek wpłacenia tej kwoty na rachunek bankowy spółki przed jej zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po zarejestrowaniu spółki w KRS, założyciel zostaje wspólnikiem spółki z o.o. i zaczyna brać udział w jej działalności. Jego kolejnym obowiązkiem jest wypełnianie swoich obowiązków jako wspólnik spółki z o.o. Zgodnie z ustawą o spółkach z o.o. wspólnicy są zobowiązani do dbania o interes spółki, a także do zachowania tajemnicy handlowej.

Założyciel spółki z o.o. może pełnić również funkcję członka zarządu spółki. W tym przypadku ma on dodatkowe obowiązki, takie jak prowadzenie sprawozdań finansowych, reprezentowanie spółki na zewnątrz oraz dbanie o rozwój spółki.

Ostatnim obowiązkiem założyciela jest udział w zebraniach wspólników spółki z o.o. Właściciel ma obowiązek uczestniczyć w tych zebraniach oraz brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności spółki.

Podsumowując, obowiązki założyciela spółki z o.o. to m.in. przestrzeganie przepisów prawa podczas zakładania spółki, wpłacenie kapitału zakładowego, dbanie o interesy spółki jako wspólnik, a w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu – prowadzenie sprawozdań finansowych i reprezentowanie spółki na zewnątrz. Wszystkie te obowiązki mają na celu zapewnienie stabilnej i prawidłowo funkcjonującej działalności spółki z o.o.

 

Obowiązki założyciela spółki z o.o.

Nasza oferta obejmuje szereg usług związanych m.in. z zakładaniem, a następnie z prowadzeniem własnej działalności w formie spółki z o.o.. Zapraszamy!