Osobiste uprawnienia w spółce z o.o.

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania spółek kapitałowych jest to, że każdy ze wspólników powinien być traktowany w sposób równy w tych samych sytuacjach. Nie znaczy to jednak że każdemu wspólnikowi przysługują te same prawa. W znacznej mierze na przywileje wspólników wpływa liczba ich udziałów w kapitale zakładowym.

Zróżnicować prawa wspólników w spółce z o.o. można na dwa sposoby. Pierwszy z nich stanowi ustanowienie części udziałów jako udziały uprzywilejowane. Innym sposobem jest przyznanie konkretnym wspólnikom uprawnień osobistych.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za osobiste uprawnienia wspólników uznać można prawo do zwiększonej dywidendy, do powoływania członków organów spółki, do zwoływania zgromadzenia wspólników, posiedzeń rady nadzorczej bądź zarządu, prawo pierwszeństwa w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz prawo do umorzenia udziałów w kapitale zakładowym.