Podmiot gospodarczy

Podmiotem gospodarczym nazywamy każdego uczestnika biorącego udział w procesach gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Pojęcie „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Jego celem było określenie każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

W związku z rozpoczęciem procesu akcesji do Unii Europejskiej w latach 90. nastąpiła konieczność przetłumaczenia polskich ustaw na języki państw UE. Termin podmiot gospodarczy był często nieprzetłumaczalny inaczej niż metodą opisową.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku zamieniła termin podmiot gospodarczy pojęciem przedsiębiorca.