Powołanie członka zarządu

Każda spółka musi posiadać swój zarząd. Członkiem zarządu może być osoba:

 1. fizyczna
 2. pełnoletnia
 3. posiadająca zdolność do czynności prawnych
 4. nie może być prawomocnie skazana za:
  – podrabianie dokumentów
  – kradzież
  – oszustwo
  – działanie na szkodę osoby prywatnej lub wierzyciela
  – łapówkarstwo
  – i inne

Kandydat na członka zarządu jest powoływany na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych, a głosowanie nad wyborem proponowanego kandydata na członka zarządu musi się odbyć w trybie tajnym.

Nowy członek zarządu powinien być zgłoszony do rejestru w ciągu 7 dni do podjęcia uchwały o jego powołaniu. Wpis do rejestru ma charakter wyłącznie informacyjny. Osoba powołana na członka zarządu swoje funkcje może pełnić już od następnego dnia po uchwale.

Jeśli członkiem zarządu stał się podmiot, który nie jest związany ze spółką, będzie on pełnił swoje funkcje odpłatnie. Jego wynagrodzenie rozpoznawane jest na gruncie ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.