Prokura

prokura

W terminologii związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej występuje pojęcie – PROKURA. W dzisiejszym poście więcej słów na ten temat. Zapraszam!

Prokurę definiuje się jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które można udzielić każdy przedsiębiorca, podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Uzyskanie prokury uprawnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności. Posiadanie prokury nie upoważnia jednak do zbywania i obciążania nieruchomości i przedsiębiorstwa. Do tych czynności wymagane jest nadanie pełnomocnictwa szczególnego.

Prokura powstaje w chwili jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru. Do odwołania prokury wystarczające jest oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu w przeciwieństwie do nadania prokury, gdzie wymaga się zgody wszystkich wspólników.

Wygaśnięcie prokury następuje również w sytuacji:

  • wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru,
  • ogłoszenia jego upadłości,
  • rozpoczęcia procesu likwidacyjnego,
  • przekształcenia przedsiębiorstwa,
  • śmierci prokurenta.

Rodzaje prokury:

  • samodzielna lub samoistna – upoważnia osobę, której jej udzielono do samodzielnego podejmowania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
  • łączona – zakres nie różni się od prokury samoistnej, jednak sposób działania jest zmieniony. Prokurent łączny nie posiada umocnienia do samodzielnego działania w imieniu przedsiębiorcy. Dla skuteczności podejmowania przez niego działań konieczne będzie działanie dodatkowej osoby.
  • oddziałowa – prokura ta może być zarówno prokurą samoistną jak i łączną, ale charakteryzuje ją to, że ogranicza się tylko do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. W ten sposób przedsiębiorca ogranicza zakres czynności, które może podjąć prokurent tylko do czynności związanych z “jego” oddziałem i wyklucza możliwość podejmowania czynności dotyczących innego oddziału, z którego działalnością prokurent nie jest związany.