Rejestracja spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wiąże się z ogromnymi korzyściami, które stanowią między innymi osobowość prawna, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników-akcjonariuszy za zobowiązania zaciągane przez spółkę.
Jak założyć spółkę akcyjną?
Po pierwsze należy ustanowić statut spółki czyli dokument, w którym muszą znaleźć się następujące informacje:
-firma i siedziba spółki,
-przedmiot działalności spółki,
-czas trwania spółki,
-wysokość kapitału zakładowego,
-wartość nominalną akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
-ilość poszczególnych rodzajów akcji,
-imiona i nazwiska akcjonariuszy,
-liczbę członków zarządu i rady nadzorczej,
-pismo do ogłoszeń.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinien wynosić nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Kapitałem mogą być zarówno środki pieniężne, jak i niepieniężne tzw. aport.

Wspólnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. Należy zrobić to nie później niż 6 miesięcy po ustanowieniu statutu. Ewidencja spółki akcyjnej wymaga złożenia dokumentów takich jak statut, akt notarialny o zawiązaniu spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane wpłaty oraz akcje zostały uregulowane, dowód wpłaty na akcje, dokument stwierdzający ustanowienie organów, zezwolenie bądź dowód zatwierdzenia statutu.