Rodzaje spółek kapitałowych

Spółka może być bardzo korzystnym sposobem prowadzenia działalności, dopuszczanym przez prawo.
Rozpoczynając działalność w tej formie, możemy wybrać spółkę kapitałową (spółka z o.o. lub spółka akcyjna) albo osobową (spółka cywilna, jawna, komandytowa czy partnerska). Dziś omówimy bliżej dwa rodzaje spółek kapitałowych, występujących w Polsce.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z o.o. jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. W związku z tym to ona, a nie wspólnicy ponoszą odpowiedzialność co do zawieranych umów czy regulowania zobowiązań. Akcjonariusze spółki z o.o. ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Kapitał zakładowy takiej spółki wynosi minimalnie 5 tysięcy złotych, a jej funkcjonowanie opiera się na umowie spółki z o.o.. Może zostać założona przez jednego lub kilku wspólników.

Spółka akcyjna
Wymaga o wiele większego kapitału zakładowego – jego minimalna wartość to 100 000 zł. Statut tej spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego (tak samo jak umowa spółki z o.o.). Spółka akcyjna wymaga prowadzenia pełnej księgowości, często zlecanej księgowemu lub biuru rachunkowemu. Ponieważ spółka cywilna obraca znacznie większym kapitałem, a jej księgowość jest bardzo rozbudowana, zazwyczaj na tą formę organizacji decydują się duże firmy i korporacje.

Prosta Spółka akcyjna od 1 marca 2021 roku- P.S.A. to swoisty konglomerat cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, poddany uelastycznieniu. Spośród głównych założeń PSA należy wymienić: wprowadzenie kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 zł w miejsce kapitału zakładowego, możliwość elektronicznego zarejestrowania spółki oraz dopuszczalność objęcia akcji za świadczenie pracy lub usług. P.S.A. umożliwi również maksymalne wykorzystanie środków elektronicznych w procedurach funkcjonowania spółki, wprowadzi nowy mechanizm ochrony wierzycieli w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz akcjonariuszy, które zagrażałyby wypłacalności spółki, a także obowiązek oszczędzania (odpis 8% z zysku za dany rok na KA). PSA to także uproszczona dematerializacja akcji w rejestrze, możliwość wyboru monistycznego systemu zarządzania i nadzoru w postaci rady dyrektorów oraz szybka i uproszczona likwidacja spółki.