Zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólników – zasady zwoływania

zgromadzenie akcjonariuszy

Każdy z organów spółek kapitałowych, wymienionych tytule musi co najmniej raz do roku odbyć spotkanie. Najczęściej odbywa się to pod koniec okresu obrachunkowego, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia pracy pozostałych organów spółki.  

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwoływane powinno być przez zarząd. Dopuszcza się zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą (gdy nie wykona tego zarząd w odpowiednim terminie) oraz nadzwyczajnego zgromadzenia przez Radę Nadzorczą (gdy uznane zostanie to za potrzebne, a nie zwoła go zarząd).

Zwyczaj zgromadzenie wspólników spółki z o.o. również następuje pod koniec okresu obrachunkowego, także w tym samym celu. Zwołane może zostać także nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, gdy: wymaga to interes spółki, zostanie wysunięte żądanie wspólników, posiadających co najmniej 10% udziałów, strata przekracza wartość kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.

Dowiedz się więcej o zasada działania spółek kapitałowych – przeczytaj artykuł “Kompetencje Walnego Zgromadzenia